Polaganje ispita – Uporedna politika

Silabus – (.pdf – 125kb)

O B A V E Š T E NJ A

* POLAGANJE ISPITA prema sledećem uputstvu – MART 2010. (.pdf – 76KB)

REZULTATI PREDISPITNIH OBAVEZA
(februar 2010.)

* Međunarodni – tabelarni prikaz (.doc-277KB)

* Novinarski – tabelarni prikaz (.doc-33KB)

* Politikološko – tabelarni prikaz (.doc-271KB)

UPOREDNA POLITIKA
(P, M – obavezni)
(N – izborni)

S y l l a b u s

Mesto i vreme održavanja predavanja :
Fakultet političkih nauka, Amfiteatar
Četvrtak: 9.00-12.30
Treći semestar, 2009/2010.
Doc.dr Zoran Krstić / e-mail: zorkrst@yahoo.com
Doc.dr Jovan Teokarević / e-mail: jovan.teokarevic@fpn.bg.ac.rs
Nikola Beljinac, saradnik u nastavi / e-mail : nikola_beljinac@yahoo.co.uk
Tel: 3092-815 / 3092-811
Konsultacije: sreda 10.00-12.00

TEME PREDAVANJA

1. POJAM, DETERMINANTE I KLASIFIKACIJA SAVREMENIH POLITIČKIH SISTEMA

2. PARLAMENTARIZAM I PREZIDENCIJALIZAM

3. OBLICI VERTIKALNE ORGANIZACIJE VLASTI

4. SAVREMENE TEORIJE I MODELI DEMOKRATIJE

5. SAVREMENI NEDEMOKRATSKI POLITIČKI REŽIMI

6. UPOREDNI PROCESI I TALASI DEMOKRATIZACIJE

KOLOKVIJUM

7. BRITANSKI PARLAMENTARNI SISTEM

8. NEMAČKA KANCELARSKA DEMOKRATIJA

9. PREDSEDNIČKI SISTEM SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

10. POLUPREDSEDNIČKI SISTEM FRANCUSKE

11. MODEL REGIONALNE DRŽAVE U ŠPANIJI I ITALIJI

12. ŠVAJCARSKI FEDERALIZAM I BELGIJSKA KONSOCIJACIJA

13. POLITIČKI SISTEM RUSKE FEDERACIJE

14. POLITIČKI SISTEMI ZEMALJA U RAZVOJU

1. POJAM, DETERMINANTE I KLASIFIKACIJA SAVREMENIH POLITIČKIH SISTEMA
Osnovna literatura:
• UPOREDNA POLITIKA – HRESTOMATIJA (2007): Endru Hejvud, POLITIKA, Clio, Beograd, 2004, (“Vlade, sistemi i režimi”), str. 50-80.
Dopunska literatura:
• Vučina Vasović, Savremene demokratije , Službeni glasnik, Beograd, 2006, str. 68-133.

2. PARLAMENTARIZAM I PREZIDENCIJALIZAM
Osnovna literatura:
• Vučina Vasović, Savremene demokratije , Tom I, Službeni glasnik, Beograd, 2006
• “Organizacija političke vlasti”, str. 89-104.
• “Izbori i izborni sistemi”, str. 104-112.
• “Partije i partijski sistemi”, str. 112-126.
Dopunska literatura:
• Đovani Sartori, UPOREDNI USTAVNI INŽENJERING, “Filip Višnjić”, Beograd, 2003. (str.103-162)

3. OBLICI VERTIKALNE ORGANIZACIJE VLASTI
Osnovna literatura:
- Vučina Vasović, SAVREMENE DEMOKRATIJE, Službeni glasnik, Beograd, 2006, (“Vertikalna organizacija vlasti”), str. 87-89.
- UPOREDNA POLITIKA – HRESTOMATIJA (2007) : Marcel Prelot, POLITIČKE INSTITUCIJE, Politička kultura, Nakladno-istraživački zavod, Zagreb, 2006, str.223-268

4. SAVREMENE TEORIJE I MODELI DEMOKRATIJE
Osnovna literatura:
• Vučina Vasović, Savremene demokratije , Službeni glasnik, Beograd, 2006, (“Pojam i modeli demokratije”), str. 45-68.
Dopunska literatura:
- Arend Lajphart, MODELI DEMOKRATIJE, Službeni list SCG, CID, Podgorica, 2003, str.106-170.

5. SAVREMENI NEDEMOKRATSKI POLITIČKI REŽIMI
Osnovna literatura:
• UPOREDNA POLITIKA – hrestomatija (2007): H.Linc-A.Stepan: DEMOKRATSKA TRANZICIJA I KONSOLIDACIJA DEMOKRATIJE, “Filip Višnjić”, Beograd, 1998, (“Moderni nedemokratski režimi”), str. 58-81.
Dopunska literatura:
• Jovan Teokarević, “Totalitarizam”, u: Enciklopedija političke kulture , Savremena administracija, Beograd, 1993, str. 1195-1201.
• Farid Zakarija, Budućnost slobode – neliberalna demokratija kod kuće i u svetu , Dan graf, Beograd, 2004.

6. UPOREDNI PROCESI I TALASI DEMOKRATIZACIJE
Osnovna literatura :
• UPOREDNA POLITIKA – HRESTOMATIJA (2007): Semjuel P. Hantington: Treći talas – demokratizacija na kraju dvadesetog veka, “Stubovi kulture”, Beograd, 2004, str. 20-32.
Dopunska literatura:
• Sejmur Martin Lipset, Džejson M. Lejkin, DEMOKRATSKI VEK, Alexandria Press, Beograd, 2006.

K O L O K V I J U M

7. BRITANSKI PARLAMENTARNI SISTEM
Osnovna literatura :
• Vučina Vasović, SAVREMENE DEMOKRATIJE, Službeni glasnik, Beograd, 2006, (“Britanski parlamentarizam”), str. 317-398.
Dopunska literatura
• Jürgen Hartman, ” Politički sustavi Velike Britanije, SAD i Francuske “, Politička kultura, Nakladno-istraživački zavod, Zagreb, 2006.
• Filip Lovo, “Velika Britanija”, u: Velike savremene demokratije , Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci-Novi Sad, 1999, str. 243-310.

8. NEMAČKA KANCELARSKA DEMOKRATIJA
Osnovna literatura:
• Vučina Vasović, SAVREMENE DEMOKRATIJE, Službeni glasnik, Beograd, 2006, (“Nemački kancelarski sistem”), str. 599-658.
Dopunska literatura:
• Filip Lovo, “Savezna Republika Nemačka”, u: Velike savremene demokratije , Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci-Novi Sad, 1999, str. 362-422.

9. PREDSEDNIČKI SISTEM SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA
Osnovna literatura:
• Vučina Vasović, SAVREMENE DEMOKRATIJE, Službeni glasnik, Beograd, 2006, (“Američki prezidencijalizam”), str. 151-254.
Dopunska literatura:
• Jürgen Hartman, ” Politički sustavi Velike Britanije, SAD i Francuske “, Politička kultura, Nakladno-istraživački zavod, Zagreb, 2006.

10. POLUPREDSEDNIČKI SISTEM FRANCUSKE
Osnovna literatura:
- Vučina Vasović, SAVREMENE DEMOKRATIJE, Službeni glasnik, Beograd, 2006,(“Francuski poluprezidencijalizam”), str. 471-547.
Dopunska literatura:
• Jürgen Hartman, ” Politički sustavi Velike Britanije, SAD i Francuske “, Politička kultura, Nakladno-istraživački zavod, Zagreb, 2006.

11. MODEL REGIONALNE DRŽAVE U ŠPANIJI I ITALIJI
Osnovna literatura:
• UPOREDNA POLITIKA – hrestomatija (2007), Miodrag Jovičić: REGIONALNA DRŽAVA, Biblioteka Vajat, Beograd, 1996, ( “Pojam regionalne države”), str. 7-18; (“Italija i Španija – dve evropske regionalne države”), str. 30-47.
Dopunska literatura:
- Filip Lovo, “Velike savremene demokratije”, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci – Novi Sad, 1999, “Italija”, str. 423-483, “Španija”, str. 483-527.

12. ŠVAJCARSKI FEDERALIZAM I BELGIJSKA KONSOCIJACIJA
Osnovna literatura:
- Vučina Vasović, SAVREMENE DEMOKRATIJE, Tom II, Službeni glasnik, Beograd, 2007, (“Švajcarski federalizam”, “Belgijska konsocijacija”), str. 115-152, 175-239.
Dopunska literatura:
- Filip Lovo, “Velike savremene demokratije”, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci – Novi Sad, 1999, “Italija”, str. 423-483, “Španija”, str. 483-527.

13. POLITIČKI SISTEM RUSKE FEDERACIJE
Osnovna literatura :
• UPOREDNA POLITIKA – hrestomatija (2007):
• Vladan Kutlešić, ORGANIZACIJA VLASTI, Službeni list, Beograd, (“Ruska federacija”), str. 119-135.
• Hague, R.-Harrop, M.-Breslin S., KOMPARATIVNA VLADAVINA I POLITIKA, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2001, (“Tranzicije u demokraciju”), str. 48-54.
• H.Linc-A.Stepan: DEMOKRATSKA TRANZICIJA I KONSOLIDACIJA DEMOKRATIJE, “Filip Višnjić”, Beograd, 1998, (“Demokratija i njene arene”), str. 15-30.
• Jovan Teokarević, “Predsednički i parlamentarni postkomunistički sistemi”,u zborniku: TRANZICIJA DECENIJU POSLE: POUKE I PERSPEKTIVE, Institut za evropske studije, Beograd, 2004, str. 171-191.

14. POLITIČKI SISTEMI ZEMALJA U RAZVOJU
Osnovna literatura :
• Zoran Krstić, ” Savremeni politički sistemi zemalja Jugoistočne Azije “, Službeni glasnik, Beograd, 2007, str. 153-209.
Dopunska literatura:
• Zoran Krstić, Militarizam , Enciklopedija političke kulture , Savremena administracija, Beograd, 1993, str.663-668.

Preporuke za dalje čitanje:

Ukoliko želite da se dublje bavite temama iz ovog kursa, predlažemo vam da prvo u celini pročitate knjige čiji delovi su vam preporučeni kao osnovna i dopunska literatura. Osim toga, počnite sa sledećim spiskom knjiga objavljenih na našem jeziku:

• Filip Lovo, VELIKE SAVREMENE DEMOKRATIJE, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, S. Karlovci, Novi Sad, 1999.
• Đovani Sartori, DEMOKRATIJA – ŠTA JE TO?, CID, Podgorica, 2001.
• Robert Dal, DEMOKRATIJA I NJENI KRIČARI, CID, Podgorica, 1999.
• Dejvid Held, MODELI DEMOKRATIJE, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
• Norberto Bobio, BUDUĆNOST DEMOKRATIJE, Filip Višnjić, Beograd, 1990.
• Huan Linc, Alfred Stepan, DEMOKRATSKA TRANZICIJA I KONSOLIDACIJA, Filip Višnjić, Beograd, 1998.
• Semjuel P. Hantington, TREĆI TALAS – DEMOKRATIZACIJA NA KRAJU DVADESETOG VEKA, Stubovi kulture, Beograd, 2004.
• Sejmur Martin Lipset, Džejson M. Lejkin, DEMOKRATSKI VEK, Alexandria Press, Beograd, 2006.

Literatura o uporednoj politici i savremenim politi čkim sistemima izuzetno je bogata i raznovrsna, naročito na engleskom jeziku. Pre nego što pitate profesora šta da čitate na neku temu, provedite bar nekoliko sati pretražujući internet, sajtove Biblioteke našeg Fakulteta i drugih fakulteta društvenih nauka, Narodne i Univerzitetske biblioteke (takođe, idite lično u ove biblioteke)… Profesori će na ovu temu razgovarati sa vama ukoliko ste sami već našli neku bibliografsku jedinicu i njihov prvenstveni zadatak je da vam vaš spisak literature smanje, tj. preporuče najbolje, najvažnije, ono što se ne može zaobići…

Literaturu o političkim sistemima pojedinih država možete, osim u udžbenicima i knjigama koje smo vam preporučili, naći u velikom broju knjiga koje u naslovu imaju: naziv države; termine «uporedna politika» (na engleskom – comparative politics ) ili (savremeni) politički sistemi (režimi), «politički sistem», politika, vlast (vlada – government ) određene države…

Internet je izvor ogromnog broja podataka, datoteka, dokumenata i najrazličitijih tekstova koji su od koristi za predmet Uporedna politika, između ostalog i hiljada analiza (članaka i celih knjiga) koje ćete moći besplatno da koristite, ako ih samo nađete, a uz pomoć pretraživača to je vrlo lako uraditi. Sa svakog univerzitetskog računara možete, takođe, da čitate određeni broj inostranih časopisa na engleskom jeziku preko Narodne biblioteke Srbije.

Za potrebe celog kursa preporučujemo vam nekoliko sajtova:

Ustave većine država naći ćete ovde:

http://confinder.richmond.edu/

www.legislationline.org

Podaci o svim vrstama izbora u većini država sveta:

www.electionworld.org

O parlamentima savremenih dr žava, na sajtu Interparlamentarne unije:

www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp

Izvori za uporednu politiku ( Comparative politics resources ):

http://polsci.colorado.edu/RES/comp.html

Izvori za proučavanje politike:

www.politicalresources.net

Vlade savremenih država:

www.gksoft.com/govt/en

Studije svetskih regiona ( Area studies ):

www.psr.keele.ac.uk/area.htm

Kongresna biblioteka, opisi političkih i ekonomskih sistema savremenih drzava:

http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/cshome.html

****************

KOLOKVIJUM
Kolokvijum se polaže usmeno i predstavlja proveru znanja iz prvih šest tematskih celina koje su do kolokvijumske nedelje obrađene na predavanjima. Na kolokvijumu student može ostvariti maksimalno 25 predispitnih bodova.

ESEJI
Pisanje eseja je dobrovoljno i namenjeno je ambicioznijim studentima, posebno onima koji mogu da čitaju literaturu na stranim jezicima. Eseji se pišu na 5-7 stranica, prored 1,5, font 12 i neophodno je da sadrže deskriptivni, eksplikativni i prospektivni pristup odabranoj temi (opis pojave ili procesa koji su predmet eseja, objašnjenje, kao i trendove njihovog daljeg razvoja). Eseji se šalju profesoru u elektronskom obliku na e-mail adresu, a odštampani primerak se ostavlja u profesorovo sanduče na prvom spratu.

Plagijat je, naravno, strogo zabranjen, a korišćena literatura mora da bude šira od predložene osnovne i dopunske za određenu temu u okviru kursa “Uporedna politika”. Fusnote treba upotrebljavati, i to na istoj strani gde je i citat. Pisanjem eseja student može ostvariti maksimalno 15 predispitnih bodova

VEŽBE
Na časovima vežbi studenti, kroz aktivno učešće u njihovom izvođenju, produbljuju i utvrdjuju znanje iz predmetnih celina sa kojima se upoznaju na predavanjima. Aktivno učešće na vežbama podrazumeva : redovno prisustvo, učešće u simulacijama i diskusijama. Na vežbama student može ostvariti maksimalno 5 predispitnih bodova.

USMENI ISPIT
Na usmenom delu ispita student može maksimalno ostvariti 60 bodova.

Predlog tema za seminarske radove (.pdf – 47KB)

Ispitna pitanja (.pdf – 127KB)