Produženje roka za završetak studija za studente upisane na magistarske studije i studije II stepena školske 2006/07

Studentske teme

Uprava Fakulteta i Veće za studije II i III stepena, a na osnovu zakonskih odredbi vezanih za dužinu studiranja, doneli su sledeće odluke koje se odnose na finansijsku nadonkadu za studente koji nisu završili studije u predviđenim rokovima.

STARE MAGISTARSKE STUDIJE

Studenti poslediplomskih/magistarskih studija kojima je ostao jedan ispit ne moraju da plaćaju obnovu semestra.
Studenti poslediplomskih/magistarskih studija kojima je ostalo više od jednog ispita, moraju da obnove jedan semestar po aktuelnoj ceni. U školskoj 2008/09, visina školarine za jedan semestar iznosi 49 .000 i može se platiti u dve rate.
Studenti magistarskih studija moraju imati u vidu da magistarska teza mora biti odbranjena do 1.10.2010. godine

STUDIJE II STEPENA (specijalističke strukovne studije i diplomske akademske master studije) UPISANE 2006/07

Studentima koji su upisali studije II stepena (specijalističke strukovne i diplomske akademske master studije) u školskoj 2006/07, a koji nisu završili studije u predviđenom roku (dve školske godine od dana upisa, dakle do 1.oktobra 2008.), odobreno je produženje roka za završetak studija do 15. februara 2009. godine uz finansijsku nadoknadu srazmernu neizvršenim obavezama na osnovu visine školarine koja je važila u školskoj godini u kojoj su slušali nastavu:

PRIMER:
Visinu školarine podeliti sa brojem ispita u koje spada i izrada master rada
Time se dobija cena jednog ispita. Nju pomnožiti sa brojem nepoloženih ispita (1,2,3) i tako se dobija suma za uplatu.
Na smeru postoji 8 ispita – 7 + master rad
80 000 : 8 = 10 000
Nepoloženih ispita 3:
10 000 x 3 = 30 000
Naknada koju student treba da plati iznosi 30 000 dinara.
Ove odredbe se ne odnose na studente koji su prijavili završni rad koji se nalazi u proceduri.
Odluka se primenjuje od 1.10.2008. godine.