Verske zajednice u Srbiji

NASTAVNI PLAN SPECIJALISTIČKIH STUDIJA  ZA INOVACIJU ZNANjA ”VERSKE ZAJEDNICE U SRBIJI”

Ciljevi i zadaci programa: Religija je oduvek bila značajan politički  fenomen.Stoga je oduvek proučavana i analizirana.U ovom kursu  polaznici će se upoznati sa istorijom nastanka,strukturom, organizacijom i delovanjem    verskih zajednica   koje deluju na području Srbije.Posebno  će se analizirati  političke posledice delovanja verskih zajednica  Ovaj program  će polaznike osposobiti da     predviđaju  kako će se    verske zajednice ponašati u političkom životu zemlje.

Posle završenih studija dobija se uverenje o završenim studijama.

Voditelj specijalističkih studija:prof. dr  Miroljub Jevtić

Cena studija je 35.000 dinara

Osnovni predmeti:

 1. Tradicionalne hrišćanske verske zajednice
 2. Islamske i jevrejska zajednica
 3. Male verske zajednice

Struktura i  organizacija: Program   studija je jednosemestralan . Program sadrži  tri obavezna predmeta.Svaki predmet ima po 12 tema koje se predaju po dva časa. To znači da je ukupan broj časova po predmetu 24. Pored toga postoji i   obaveza izrade specijalističkog rada.Predmeti su jednosemestralni i polažu se usmeno ili pismeno,posle odslušanog kursa. Ako se polažu pismeno onda je to u  formi seminarskog rada ili testa.Slušaoci su obavezni da prisustvuju nastavi.  Sve aktivnosti  slušalaca:prisustvo nastavi, diskusije u toku nastave i završni ispit se računaju u konačnu ocenu.Nastavnici su dužni da slušaoce upute na odgovarajuću  i  najsavremeniju literaturu.Obim literature mora biti prilagođen studijama.

 1. TRADICIONALNE HRIŠĆANSKE VERSKE ZAJEDNICE

Voditelj: prof dr Miroljub Jevtić,redovni profesor

Ciljevi i zadaci: Osnovni zadatak kursa jeste da slušaoce upozna sa tradicionalnim hrišćanskim zajednicama. Tradicionalnim u smislu da su veoma dugo prisutne na prostoru Srbije.Slušaoci biraju dali će ispit polagati pismeno ili usmeno.Ako se polaže pismeno slušaoci biraju   između seminarskog rada ili testa .

Osnovne teme:

 • Nastanak pravoslavne crkvene organizacije na prostoru Srbije
 • Odnos pravoslavlje i nacije u vreme   tuđinske vlasti
 • Pravoslavlje i  napori za obnovu države
 • Organizacija i uloga pravoslavne crkve u  monarhiji i socijalističkoj državi
 • Savremena organizacija pravoslavne crkve
 • Nastanak rimokatolicizma na prostorima Srbije
 • Uloga rimokatoličke crkve u monarhiji i socijalističkoj državi
 • Savremena organizacija rimokatoličke crkve
 • Slovačka evangelička crkva
 • Evangelička hrišćanska crkva
 • Hrišćanska reformatska crkva (kalivini)
 • Ekumenske tendencije  među tradicionalnim hrišćanskim crkvama

2. ISLAMSKE I JEVREJSKA ZAJEDNICA

Voditelj: prof dr Miroljub Jevtić,redovni profesor

Ciljevi i zadaci: Zadatak predmeta jeste da objasni nastanak i ulogu islamskih i jevrejske zajednice na području republike Srbije.Njihovu ulogu u verskom i političkom životu zemlje. Slušaoci biraju dali će ispit polagati pismeno ili usmeno.Ako polažu pismeno biraju između seminarskog rada ili testa.

Osnovne teme:

 • Dolazak islama na prosore Srbije
 • Osmanska vlast i  i islamska verska zajedsnica
 • Istorija razvoja islamske zajednice na prostorima Srbije posle prestanka osmanske vlasti
 • Međumuslimanski odnosi posle formiranja socijalističke Jugoslavije i savremene Srbije
 • Organizacija  Islamske zajednice u Srbiji
 • Islamska zajednica Srbije
 • Islamska zejdnica KIM
 • ZIDRA(Zajednica islamskih derviških redova Alije)
 • Odnosi islamskih zajednica Srbije sa islamskim zajednicama u  okruženju i svetu
 • Dolazak jevrejstva na prostore Srbije
 • Organizacija jevrejske verske zajednice u Srbiji
 • Saradnja  tradicionalnih verskih zajednica

3. MALE VERSKE ZAJEDNICE

Boditelj: dr   Dragoljub Đorđević,redovni profesor

Ciljevi i zadaci: Osnovni cilj kursa jeste da   opiše i objasni delovanje malih verskih zajednica  na području Srbije. Pojam male   se inače uobičajeno  upotrebljava u politikologiji i sociologiji religije sa namerom da  ukaže  na činjenicu da se ove verske zajedice malobrojne. A ne u smislu da su manje vredne ili poštovane  . Slušaoci će se obrazovati da  shvate  značaj   delovanja  ovih zajednica i da vide  koliko,  na prvi pogled,  politike sasvim oslobođena verska praksa ovih zajednica otvara  značajna društvena i politička pitanja.

Osnovne teme:

 • Pojam malih verskih zajednica
 • Nastanaka  malih verskih zajednica na području Srbije
 • Pravni položaj malih verskih zajednica
 • Hrišćanske adventističke crkve
 • Baptističke crkve
 • Jehovini svedoci
 • Mormonska crkva
 • Pentekostalna crka
 • Ostale  verske zajednice:Hrišćanska nazarenska crkva, Hristova crtkva braće itd
 • Stav tradicionalnih crkvava prema malim verskim zajednicama
 • Odnos malih verskih zajednica prema tradicionalnim
 • Politički značaj delovanja malih verskih zajednica

Konkurs za prijavljivanje kandidata za upis na specijalističke studije inovacije znanja otvoren je do petka, 05. novembra 2010.
Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti od 10:00 do 15:00 sati u na I spratu, kancelarija broj 20.
Kontakt osoba je Ivana Ilic Sunderic, tel. 30 92 951 i e-mail: ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs

Za prijavu je potrebno dostaviti:

 • Overenu fotokopiju diplome o završenim trogodišnjim ili četvorogodišnjim studijama.
 • Formular za prijavu na konkurs (preuzima se u kancelariji broj 20)

Cena školarine iznosi 35 000 dinara po semestru. Školarinu je moguće platiti u više rata.