Socioterapija

Ciljevi: Osposobljavanje studenata za samostalniji stručniji, naučni i istraživački rad.

Vrsta studija: Specijalističke studije –inovacije znanja.

Ishod studija: Sticanje sertifikata o završenim specijalističkim studijama iz Socioterapija – inovacije znanja.

Rukovodilac programa: prof. dr Miroslav Simić

Uslovi za upis na studijski program: Završene diplomske akademske studije, odnosno osnovne studije iz sledećih obrazovno naučnih polja: medicinske nauke, društveno-humanističke nauke i druge naučne oblasti koje se bave socijalnom, zdrvstvenom zaštitom, obrazovanjem i  drugim oblicima društvene zaštite stanovništva.

Lista obaveznih i izbornih predmeta sa okvirnim sadržajem za Rehabilitaciju:

Obavezni predmeti:

Šifra predmeta Predmet
S. O. 01 Socioterapija i psihoterapija
S. O. 02 Metode socioterapije i psihoterapije
S  O. 03 Područja u socioterapiji i psihoterapiji

Polaznici slušaju sve obavezne predmete.

Izborni predmeti:

Šifra predmeta Predmet
S. I. 01 Rehabilitacija i socijalna integracija osoba sa smetnjama u razvoju
S. I. 02 Fizikalna medicina i rehabilitacija osoba sa telesnim invaliditetom
S. I. 03 Rehabilitacija  i socijalna integracija osoba sa govornim poremećajima
S. I. 04 Socijalna psihologija i psihijatrija

Polaznici slušaju jedan izborni predmet.

Način izvođenja studija i potrebno vreme za izvođenje pojedinih oblika studija:

  • aktivna nastava (predavanja, seminari, vežbe), mentorska nastava i konsultacije sa studentima, samostalni rad studenata, seminarski radovi, testovi znanja, ispiti, izrada i odbrana završnog rada.
  • studenti su u obavezi da slušaju tri obavezna i jedan izborni predmet
  • nastava se organizuje i traje tokom jednog semestra, jednom nedeljno u trajanju od šest časova.

Program: Specijalisticki program inovacije znanja Socioterapija


Konkurs za prijavljivanje kandidata za upis na specijalistički program Inovacija znanja otvoren je do petka, 05. novembra 2010.

Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti od 10:00 do 15:00 sati u na I spratu, kancelarija broj 20.
Kontakt osoba je Ivana Ilic Sunderic, tel. 30 92 951 i e-mail: ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs

Za prijavu je potrebno dostaviti:

  • Overenu fotokopiju diplome o završenim trogodišnjim ili četvorogodišnjim studijama.
  • Formular za prijavu na konkurs (preuzima se u kancelariji broj 20)

Cena školarine iznosi 35 000 dinara. Školarinu je moguće platiti u više rata.