Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog asistenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Politikološko-sociološke studije

  1. Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog asistenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Politikološko-sociološke studije.
  2. Izbor asistenta vrši se na određeno vreme od 3 (tri) godine.
  3. Kandidati treba da su studenti doktorskih studija ili da su magistri nauka sa prihvaćenom temom doktorske disertacije, da su prethodne nivoe studija završili sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje osam (8), da imaju smisao za nastavni rad kao i da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08.) i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj 44/10.), Statutom i Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa saradnika Univerziteta u Beogradu-Fakulteta političkih nauka.
  4. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa ( biografija, overen prepis diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, potvrda o upisanim doktorskim studijama, odluka univerziteta o prihvaćenoj temi doktorske disertacije, spisak radova i radove, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu) dostaviti na adresu Fakulteta političkih nauka, Beograd, Jove Ilića 165. u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u publikaciji o zapošljavanju Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“, broj: 412 od 11. maja 2011. godine.