Godišnjak 2011

Godišnjak 2011.
Godina V • Broj 5 • Jun 2011.
ISSN :1820-6700
COBISS.SR-ID:145774604

Sadržaj

I DEO
POLITIČKA TEORIJA, POLITIČKA SOCIOLOGIJA, POLITIČKI SISTEM

1 – Vukašin Pavlović – TEORIJE ELITA U POLITIČKOJ SOCIOLOGIJI KLASIČNE I SAVREMENE KONCEPCIJE
2 – Đorđe Pavićević – KRITIČKA TEORIJA DRUŠTVA I FRANKFURTSKA ŠKOLA
3 – Marko Babić – AKSIOLOGIJA I PROMJENE – SLUČAJ POLJSKE
4 – Daniel Bochsler – NEDISKRIMINATIVNA PRAVILA I ETNIČKA PREDSTAVLJENOST, IZBOR DRŽAVNOG PREDSEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE
5 – Mirjana Vasović, Milena Gligorijević – DEMOKRATSKE PROMENE U SRBIJI I PROCES DEETNIFIKACIJE DRUŠTVENE SVESTI
6 – Dušan Spasojević – ODBLOKIRANA TRANZICIJA – POLITIČKE PODELE U SRBIJI NAKON 2000. GODINE
7 – Ognjen Pribićević – DA LI SRBIJA IDE KA VELIKOJ KOALICIJI DEMOKRATSKE STRANKE I SRPSKE NAPREDNE STRANKE
8 – Nikola Beljinac – MORALNA I POLITIČKA AUTONOMIJA U TEORIJI LIBERALNOG MULTIKULTURALIZMA
9 – Jelena Lončar – RAZUMEVANJE GLOBALNOG CIVILNOG DRUŠTVA
10 – Marko Simendić – DA LI JE MORALNOST MOGUĆA ZA TEODORA ADORNA
11 – Vladimir Štambuk – ZAŠTO JE SOCIOLOGIJA EVROPSKA NAUKA
12 – Dragana Repak – MOGU LI SE EKOLOŠKI PROBLEMI IZRAZITI KROZ TRADICIONALNE KONCEPTE GRAĐANSTVA
13 – Dušan Dostanić – POLITIČKA ANTROPOLOGIJA U KARLA ŠMITA
14 – Bojan Vranić – SUŠTINSKA SPORNOST I POLITIČKI POJMOVI
15 – Boris Milosavljević – RANI RADOVI SLOBODANA JOVANOVIĆA
16 – Radivoje Jovović – UZROČNICI HRONIČNE NESTABILNOSTI ITALIJANSKE IZVRŠNE VLASTI
17 – Sreten Sokić -PRILOG RAZMATRANJU SAVREMENIH PROCESA AKUMULACIJE I PRINCIPA INVESTIRANJA
18 – Marko Tmušić – MESTO BUDŽETA U JAVNIM FINANSIJAMA SRBIJE

II DEO
MEĐUNARODNA POLITIKA I MEĐUNARODNI ODNOSI

19 – Radmila Nakarada – PUTEVI POMIRENJA
20 – Ružica Jakešević – MIROVNE MISIJE UJEDINJENIH NACIJA NAKON HLADNOG RATA
21 – Nemanja Džuverović – ALTERNATIVNA GLOBALIZACIJA
22 – Marija Đorić – GLOBALIZACIJA I POLITIČKI EKSTREMIZAM

III DEO
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

23 – Jasna Hrnčić, Tamara Džamonja Ignjatović, Vera Despotović Stanarević – EVALUACIJA EFEKATA PROGRAMA INTEGRACIJE MLADIH U SUKOBU SA ZAKONOM
24 – Jelena Vidojević – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U SAD, PRAVO ILI PRIVILEGIJA
25 – Natalija Perišić – PROMENA AKTERA SOCIJALNE SIGURNOSTI
26 – Mirjana Vuković – STRATEGIJA EVROPA “2020″ – PRIORITETI I CILJEVI
27 – Dragana Stanković – ODLIV MOZGOVA KAO GUBITAK I(LI) DOBITAK ZA ZEMLJU POREKLA

IV DEO
OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE

28 – Duško Radosavljević – TRAGANJE ZA ODGOVORIMA
29 – Nikolina Matijević – ŽENE – OBRAZOVANJEM DO ELITE, Situacija u Srbiji u XIX veku
30 – Snežana Otašević – OTVORENOST DUHA
31 – Adriana Zaharijević – IDENTITET I GRANICA
32 – Marko Tmušić – JAVNA POTROŠNJA – TEMELJ SVEUKUPNOG RAZVOJA SAVREMENOG DRUŠTVA
33 – Nada Radović – KLIMATSKE PROMENE I POLITIKA