Konkurs za upis na doktorske studije za školsku 2011/12.

UNIVERZITET U BEOGRADU-FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2011/12.GODINI

DOKTORSKE STUDIJE

 1. Doktorske studije politikoloških nauka-studije politikologije
 2. Doktorske studije politikoloških nauka-međunarodne i evropske studije
 3. Doktorske studije politikoloških nauka-socijalne politike i socijalnog rada
 4. Doktorske studije politikoloških nauka-studije kulture i medija

USLOVI ZA UPIS

Minimalni obavezni uslovi za prijavljivanje na konkurs:

 • 300 ESPB bodova stečenih na prethodnim nivoima akademskog obrazovanja
 • četvorogodišnje studije (7 stepen) sa završenim masterom ili specijalističkim akademskim studijama
 • Prosečna ocena 8 na prethodnim nivoima akademskog obrazovanja

Dokumentacija koju dostavljaju kandidati:

 • Biografija (1-2 strane A4 formata) sa podacima o prethodnom akademskom obrazovanju, profesionalnom iskustvu, eventualnim objavljenim radovima, međunarodnom iskustvu i poznavanju stranih jezika
 • Pismo o istraživačkim namerama kandidata (do 800 reči)
 • 2 akademske preporuke. Kada se radi o višegodišnjoj pauzi u akademskom obrazovanju kandidata moguće je jednu akademsku preporuku zameniti profesionalnom preporukom
 • Transkrip ocena sa završenih studija.
 • Ostala dokumentacija.

Kriterijumi za upis kandidata:

 • Formalno obrazovanje i profesionalno iskustvo u oblasti za koju se kandidat prijavljuje (ili u srodnim oblastima)
 • Istraživački potencijal
 • Visina prosečne ocene na prethodnim nivoima akademskog obrazovanja. Minimalni uslov je srednja ocena 8, oo na dva nivoa studija i to pojedinačno za svaki nivo.
 • Poznavanje stranih jezika
 • Objavljeni radovi u oblasti za koju se kandidat prijavljuje.

Pismo o namerama za upis doktorskih studija

Pismo o namerama je neka vrsta intelektualne biografije u kojoj se opisuju akademska iskustva koja su vas navela da se prijavite na program i navode razlozi zbog kojih ste izbrali određeni program doktorskih studija. U pismu treba opisati akademska interesovanja i okvirno navesti moguće teme za doktorski rad.

Organizacija pisma:

 1. Navedite oblasti koje vas interesuju i kojima biste želeli da se bavite na doktorskim studijama. Navedite oblast iz koje biste želeli da pište doktorsku tezu (ako možete budite što specifičniji u opisu svojih interesovanja).
 2. Ukažite na intelektualne motive, konkretne podsticaje (na primer: određene ideje, pročitana literatura, teorijske pretpostavke, pojave) koji utiču na izbor oblasti u kojoj biste se usavršavali.
 3. Sumirajte razloge zbog kojih želite da studirate program na koji ste se prijavili i kako se ponuđeni program uklapa u vaše akademske i profesionalne ciljeve.

POTREBNA DOKUMENTA:

 1. Overene fotokopije diploma završenih studija navedenih u uslovima za upis, ili rešenja o nostrifikaciji sa navedenom prosečnom ocenom
 2. Prijava na konkurs ( formular )
 3. Dokaz o uplati takse za prijavu na konkurs

Cena školarine iznosi 160. 000 dinara, po godini.

Školarinu je moguća platiti u četiri rate.

Cena prijave na konkurs: 4.000 dinara.

Žiro raučn: 840-1838666-35, model: 97, poziv na broj: 82.070

Prijava na konkurs obavljaće se od  12.09.   do  05.10 . 2011. godine,

kancelarija 5, prizemlje.