Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa:

1. – jednog vanrednog odnosno izbor jednog redovnog profesora sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Teorija i metodologija socijalnog rada,

- izbor vanrednog profesora vrši se na određeno vreme od 5 (pet) godina, a izbor redovnog profesora na neodređeno vreme,

- kandidati treba da imaju VIII stepen stručne spreme kao i da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08.) i Statutom Fakulteta političkih nauka za izbor u zvanje vanrednog odnosno redovnog profesora i Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu .

2. – jednog docenta, odnosno izbor jednog vanrednog profesora sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Politička teorija, politička istorija i metodologija političkih nauka,

- izbor docenta i vanrednog profesora vrši se na određeno vreme od 5 (pet) godina,

- kandidati treba da imaju VIII stepen stručne spreme kao i da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08.) i Statutom Fakulteta političkih nauka za izbor u zvanje docenta, odnosno vanrednog profesora i Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu.

3. – jednog docenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Politička teorija, politička istorija i metodologija političkih nauka.

- izbor docenta vrši se na određeno vreme od 5 (pet) godina.

- kandidati treba da imaju VIII stepen stručne spreme kao i da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08.) i Statutom Fakulteta političkih nauka za izbor u zvanje docenta i Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu.

4. – jednog asistenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Politička ekonomija i finansije.

- izbor asistenta vrši se na određeno vreme od 3 (tri) godine.

5. – jednog asistenta, sa punim vremenom, za užu naučnu oblast Politikološko-sociološke studije.

- izbor asistenta vrši se na određeno vreme od 3 (tri) godine.

- Kandidati, pod 4. i 5, treba da su studenti doktorskih studija ili da su magistri nauka sa prihvaćenom temom doktorske disertacije, da su prethodne nivoe studija završili sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje osam (8), da imaju smisao za nastavni rad kao i da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08.) i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj 44/10.), Statutom i Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa saradnika Univerziteta u Beogradu-Fakulteta političkih nauka.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova ( biografija, overen prepis diplome, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, spisak naučnih i stručnih radova, radove) dostaviti na adresu Fakulteta političkih nauka, Beograd, Jove ilića 165. u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen 14. septembra 2011. godine u publikaciji o zapošljavanju Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“, broj: 430 od 14.09. 2011. godine.