Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog vanrednog profesora sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Teorija i metodologija socijalnog rada

  1. Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog vanrednog profesora sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Teorija i metodologija socijalnog rada.
  2. Izbor vanrednog profesora vrši se na određeno vreme od 5 (pet) godina.
  3. Kandidati treba da imaju VIII stepen stručne spreme kao i  da ispunjavaju  uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08.) i Statutom Fakulteta političkih nauka za izbor u zvanje vanrednog profesora i Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu.
  4. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova ( biografija, overen prepis diplome, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, spisak naučnih i stručnih radova i radove) dostaviti na adresu Fakulteta političkih nauka, Beograd, Jove ilića 165. u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen 9. novembra 2011. godine u publikaciji o zapošljavanju

Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“, broj: 438 od 09.11. 2011. godine.