Obuka za rad na poslovima evropske integracije – otvoren konkurs

Obuka za rad na poslovima evropske integracijeotvoren konkurs

Specijalistički program inovacije znanja Obuka za rad na poslovima evropske integracije prevashodno je namenjen onim licima koja se Evropskom unijom ili pojedinim aspektima njenog delovanja bave u sklopu svojih svakodnevnih radnih aktivnosti. Prihvatanje učlanjenja u EU kao jedan od glavnih spoljnopolitičkih ciljeva postavilo je pred Republiku Srbiju i zahtev da izgradi administrativne kapacitete koji mogu da odgovore na potrebe koje pridruživanje EU nameće. Te se potrebe ogledaju ne samo u harmonizaciji nacionalnog zakonodavstva sa pravnom baštinom EU, već i u doslednoj primeni usvojenih propisa.Iako su prema svom programskom sadržaju prevashodno usmerene na zaposlene u državnim organima, studije su otvorene i za ostala lica koja se susreću sa ovom problematikom, naročito novinare i osobe zaposlene u javnom i nevladinom sektoru.

Rukovodilac programa je prof. dr Slobodan Samardžić.

Novi ciklus specijalističkog programa Obuka za rad na poslovima evropskih integracija počeće 25. februara 2012. godine. Nastava na programu ce se održavati subotom u terminu od 10 do 14 časova.

Za sve zainteresovane kandidate rok za prijavu je 14. februar 2012. godine.

Za prijavu je potrebno dostaviti:

  • Overenu fotokopiju diplome o završenim trogodišnjim ili četvorogodišnjim studijama.
  • Popunjen formular za prijavu na konkurs (preuzeti ovde)
  • Dokaz o uplati prijave na konkurs u iznosu od 1 500 dinara na tekući račun Fakulteta: 840-1838666-35, poziv na broj 52080

Kontakt osoba je Ivana Ilić Šunderić, tel. 30 92 951 ili e-mail: ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs

Svi zainteresovani kandidati mogu predati svoje prijave svakog radnog dana od 10:00 do 15:00 časova na I spratu Fakulteta (kancelarija broj 20), poslati ih mejlom ili dostaviti poštom na sledeću adresu:

Fakultet političkih nauka u Beogradu
(za Ivanu Ilić Šunderić)
ul. Jove Ilića 165
11040 Beograd

Školarina u iznosu od 40 000 dinara može se platiti u tri rate.