Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog asistenta, sa punim radnim vremenom

1. Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog asistenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast:

a) Međunarodne studije,

b) Politički sistemi.

2. Izbor asistenta vrši se na određeno vreme od 3 (tri) godine.

3. Kandidati treba da su studenti doktorskih studija ili da su magistri nauka sa prihvaćenom temom doktorske disertacije, da su prethodne nivoe studija završili, pojedinačno, sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje osam (8), da imaju smisao za nastavni rad kao i da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08. i 44/10.), Statutom i Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa saradnika Univerziteta u Beogradu-Fakulteta političkih nauka.

4. Prilikom izbora uzima se u obzir veća prosečna ocena u toku studiranja a posebno iz uže naučne oblasti za koju se kandidat bira, vreme trajanja studija, motivisanost za rad u nastavi i poznavanje svetskih jezika.

5. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa ( biografija, overen prepis diplome stečene u zemlji ili rešenja o priznavanju strane visokoškolske isprave o odgovarajućoj stručnoj spremi, potvrda o upisanim doktorskim studijama ili odluka univerziteta o prihvaćenoj temi doktorske disertacije, uverenje o položenim ispitima sa prethodnih nivoa studija, dokaz o poznavanju svetskih jezika, spisak radova i radove, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu) dostaviti na adresu Fakulteta političkih nauka, Beograd, Jove Ilića 165 u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

6. Neblagovremeno dostavljene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen 4. januara 2012. godine u publikaciji o zapošljavanju

Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“, broj: 446 od 04.01. 2012. godine.