Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog docenta odnosno jednog vanrednog profesora i jednog docenta

1. Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa:

a) jednog docenta odnosno jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Filozofske, sociološke i psihološke studije,

b) jednog docenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu Oblast prava.

2. Izbor docenta i vanrednog profesora vrši se na određeno vreme od 5 (pet) godina.

3. Kandidati treba da imaju VIII stepen stručne spreme kao i da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08.) i Statutom Fakulteta političkih nauka za izbor u zvanje docenta i vanrednog profesora i Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu.

4. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova ( biografija, overen prepis diplome, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, spisak naučnih i stručnih radova i radove) dostaviti na adresu Fakulteta političkih nauka, Beograd, Jove ilića 165. u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen 4. januara 2012. godine u publikaciji o zapošljavanju

Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“, broj: 446 od 04.01. 2012. godine.