Konkurs za dodelu “Nagrade Veselina Lučića”

ZADUŽBINA VESELINA LUČIĆA
Beograd, 23.01.2012. godine
Studentski trg 1
03 Broj: 06-291/

Na osnovu člana 8. Statuta Zadužbine Veselina Lučića (prečišćeni tekst od 04.10.2005.god.), Odbor Zadužbine Veselina Lučića, na sednici održanoj 23.januara 2012. godine, donosi

O D L U K U

O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU
„NAGRADE VESELINA LUČIĆA“ ZA NAJBOLJE NAUČNO, ODNOSNO STRUČNO OSTVARENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA UNIVERZITETA U BEOGRADU
za 2012. godinu

I
Raspisuje se Konkurs za dodelu “Nagrade Veselina Lučića” za 2012. godinu za najbolje naučno, odnosno stručno ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu, objavljeno u 2011. godini.

II
Nagrada, u neto iznosu od 250.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Veselina Lučića.
III
Kriterijumi za izbor najboljeg naučnog, odnosno stručnog ostvarenja su:
- da je delo dostignuće jednog autora,
- ne uzimaju se u razmatranje zbornici radova sa naučnih skupova.

IV
Rok za podnošenje prijava je od 01. februara 2012. godine do 31. marta 2012. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1 sa naznakom „Za Konkurs Zadužbine Veselina Lučića za najbolje naučno, odnosno stručno ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu“.
Uz prijavu podneti 5 primerka naučnog, odnosno stručnog ostvarenja, potvrdu o radnom odnosu na Univerzitetu u Beogradu i kratku biografiju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V
Izbor najboljeg naučnog, odnosno stručnog ostvarenja obavlja žiri, kojeg obrazuje Odbor Zadužbine, i predlog odluke o dodeli nagrade dostavlja Odboru Zadužbine.
Na osnovu predloga žirija Odbor Zadužbine donosi konačnu odluku o dodeli nagrade.
Konkurs objaviti u dnevnom listu „Politika“.

PREDSEDNIK ODBORA ZADUŽBINE

Prof. dr Sofija Stefanović