Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog docenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Socijalna politika

  1. Fakultet političkih nauka raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog docenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Socijalna politika.
  2. Izbor docenta vrši se na određeno vreme od 5 (pet) godina.
  3. Kandidati treba da imaju VIII stepen stručne spreme kao i  da ispunjavaju  uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08. I 44/10.) i Statutom Fakulteta političkih nauka za izbor u zvanje docenta  i Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu.
  4. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova ( biografija, overen prepis diplome, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, spisak naučnih i stručnih radova i radove) dostaviti na adresu Fakulteta političkih nauka, Beograd, Jove ilića 165. u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
  5. Neblagovremeno dostavljene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen 2. maja 2012. godine u publikaciji o zapošljavanju

Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“, broj: 463-464 od 02.05. 2012. godine.