konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog docenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Međunarodne studije i jednog za užu naučnu oblast Međunarodna bezbednost

  1. Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa
    a)  jednog docenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Međunarodne studije,
    b) jednog docenta, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast   Međunarodna bezbednost.
  2. Izbor docenta vrši se na određeno vreme od 5 (pet) godina.
  3. Kandidati treba da imaju VIII stepen stručne spreme kao i  da ispunjavaju  uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08.) i Statutom Fakulteta političkih nauka za izbor u zvanje docenta i Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu.
  4. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova ( biografija, overen prepis diplome, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, spisak naučnih i stručnih radova i radove) dostaviti na adresu Fakulteta političkih nauka, Beograd, Jove ilića 165. u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
  5. Neblagovremeno dostavljene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen 27. juna 2012. godine u publikaciji o zapošljavanju

Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“, broj: 471 od 27.06. 2012. godine.