Izveštaj komisije za izbor u istraživačko zvanje istraživač-saradnik, kandidata Ivana Stanojevića

02 Broj: 1679/2
09.07. 2012.g.

Univerzitet u  Beogradu- Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 81. stav 2 Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 110/05. i 50/06.), člana 15. stav 2. Pravilnika o postupku i načinu vrednovanja i kvantitaivnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača i Odluke, 02 broj: 2624/2 od 08.12. 2010. godine,  dekana Fakulteta o stavljanju izveštaja na uvid javnosti, stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije za  izbor u istraživačko zvanje istraživač-saradnik, kandidata Ivana Stanojevića, master politikolog-međunarodne studije.

Izveštaj se može videti u biblioteci Fakulteta, u roku od 30 dana od dana objavljivanja na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta.

Ivan_Stanojević_isa_referat

SEKRETAR FAKULTETA

Branka Popadić