Studije II i III stepena

Na nivou studija drugog i trećeg stepena, na FPN je započet proces prilagođavanja Bolonjskoj reformi. Promišljenim programskim planiranjem izlazimo u susret različitim profesionalnim, stručnim i naučnim zahtevima:novim smerovima pratimo savremene nastavne programe i neophodne inovacije znanja; programi prate društvene i naučne potrebe, težeći harmonizaciji teorijskog i praktičnog znanja; u nastavu uključujemo predavače, eksperte i profesore domaćih i inostranih univerziteta i relevantnih institucija.
Svi naši programi otvoreni su za studente sa drugih fakulteta. Interaktivna nastava, u ambijentu u kome dominira različitost znanja i interesovanja, pruža doslednu primenu interdisciplinarnosti u pristupu društvenim fenomenima koji se izučavaju.

Diplomske akademske – master studije traju jednu godinu i njihovim završetkom se stiče najmanje 60 ESPB, kada je na osnovnim studijama ostvareno 240 ESPB.
Rešenjem Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, broj: 612-00-1976/2008-04 akreditovane su sledeće diplomske akademske studije:
Diplomske akademske studije politikologije — master politikoloških studija,
Diplomske akademske studije politikologije — master međunarodnih studija,
Diplomske akademske studije novinarstva,
Diplomske akademske studije politikologije — master socijalne politike i socijalnog rada,
Diplomske akademske studije komunikologije,
Diplomske akademske studije kulturologije — master teorije kulture i studije roda.

Doktorske studije traju 3 godine.

Rešenjem Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, broj: 612-00-1976/2008-04 akreditovane su sledeće doktorske studije:
Doktorske studije politikologije,
Doktorske studije politikologije — međunarodne i evropske studije,
Doktorske studije kulturologije — studije kulture i medija,
Doktorske studije politikologije — socijalne politike i socijalnog rada.

Pripremamo zajedničke programe sa uglednim fakultetima iz sveta sa ciljem da studentima otvorimo vrata znanja koja će moći da koriste i iskažu u našoj i u inostranim društvenim/naučnim sredinama. Vodimo računa o društvenim i naučnim potrebama te zato lista smerova na ovim studijama nije definitivna.