Konsolidacija demokratije, političke ustanove i procesi

 • Studijski program: Doktorske studije politikoloških nauka – Međunarodne i evropske studije
 • Vrsta i nivo studija: doktorske akademske studije
 • Nastavnici: Jovanović N. Milan; Teokarević V. Jovan
 • Broj ESPB: 10
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj časova aktivne nastave predavanja: 5 SIR: 2
 • Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe
 • Skinite specifikaciju predmeta

[tab:Cilj Predmeta]

Ovaj predmet nudi sistematizovani, uporedni uvid u raznovrsne i složene procese demokratizacije u više regiona savremenog sveta. Takođe, predmet je posvećen izučavanju procesa modernizacije i demokratske stabilizacije političkih ustanova i političkih procesa Srbiji. Analiziraju se različiti modeli tranzicije u demokratiju, kao i različiti modeli konsolidacije demokratije. Koliko su politički akteri uspešni u toj misiji, kakvi su njihovi projekti i realna politika, koliko potiskuju konzervativno i afirmišu demokratsko nasleđe i kako to kombinuju sa projektima modernizacije i demokratske konsolidacije političkog poretka, podizanja legitimnosti vladavine, demokratskog kapaciteta i efikasnosti ustanova – sadržaj je ovog predmeta.

[tab: Ishod Predmeta]

Studenti bi trebalo da budu osposobljeni za samostalna istraživanja pojedinih činilaca, aspekata ili rezultata tranzicije u demokratiju i konsolidacije demokratije, u našoj i drugim državama. Posebno će se insistirati na upoređivanju procesa tranzicije i konsolidacije u više zemalja, što bi studentima trebalo da pruži šire uvide i podstakne ih da detaljnije proučavaju određene uže teme iz ove oblasti. Studenti će steći produbljena znanja o evoluciji partikularnih političkih modela i posledicama koje oni proizvode u procesu modernizacije i demokratske konsolidacije političkog sistema Srbije.

[tab: Sadržaj Predmeta]

Teorijska nastava:

Demokratija i demokratizacija; „Treći talas“ demokratizacije: uzroci, dinamika, učinci; Tranzicije u demokratiju: teorijski sporovi; Tranzicije u demokratiju: osnovni modeli; Stanje demokratije u savremenom svetu; Merenje demokratije; Kvalitet demokratije; Konsolidacija demokratije: opšta razmatranja; Međunarodni kontekst konsolidacije demokratije; Ustavno-institucionalni kontekst konsolidacije demokratije; Politički kontekst konsolidacije demokratije; Društveno-ekonomski kontekst konsolidacije demokratije Teorijski koncepti političkog sistema Srbije; Srpski politički obrazac; Determinante političkog sistema Srbije; Stranački projekti političkog poretka Srbije; Političke posledica izbornog prava; Civilna arena i ljudska i građanska prava; Nacinalizam i multikulturalizam; Podela vlasti: parlamentarizam i/ili prezidencijalizam; Potrebe, projekti i ograničenja decentralizacije; Pravo i sudska vlast: između nezavisnosti i korupcije; Bezbednosna pozicija: politička kontrola i integracije; Dileme evro i/ili evroatlanskih integracija.

[tab:Literatura]

Osnovna:

 1. Huan Linc, Alfred Stepan, Demokratska tranzicija i konsolidacija, «Filip Višnjić», Beograd, 1998.;
 2. Laslo Sekelj, Jovan Teokarević (prir.), Tranzicija deceniju posle: pouke i perspektive, Institut za evropske studije, Beograd, 2004.;
 3. Semjuel P. Hantington, Treći talas – demokratizacija na kraju dvadesetog veka, “Stubovi kulture”, Beograd, 2004.;
 4. Sejmur Martin Lipset, Džejson M. Lejkin, Demokratski vek, Alexandria Press, Beograd, 2006.;
 5. Transition Reports, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), London, 1994-.;
 6. Larry Diamond, Marc F. Plattner (eds.), The Global Divergence of Democracies, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2001.;
 7. Tatu Vanhanen, Prospects of Democracy: A Study of 172 Countries, Routledge, London, 1997.;
 8. Larry Diamond, Marc F. Plattner, Yun-han Chu, Hung-mao Tien (eds.), Consolidating the Third Wave Democracies: Themes and Perspectives, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1997.;
 9. Jan Zielonka, Alex Pravda (eds.), Democratic Consolidation in Eastern Europe, vols. 1-2, Oxford University Press, 2001.;
 10. Matić, M. (2006) O srpskom politčkom obrascu, Institut za političke studije, Beograd;
 11. Pavlović, D./Antonić, S. (2008) Konsolidacija demokratskih ustanova u Srbiji posle 2000. godine, JP Sl. Glasnik RS, Beograd;
 12. Vuković, S.(2007) Tranzicija i korupcija, Rad, Beograd;
 13. Pavlović,V./Orlović,S.(ur)(2007) Dileme i izazovi parlamentarizma, Konrad Adenauer Stiftung Fakultet političkih nauka, Beograd;
 14. Komšić, J.(2006) Dileme demokratske nacije i autonomije, JP Sl.glasnik RS, Beograd,;
 15. Vujadinović,D./Goati, V.(ur)(2007) Nacionalni i državni interes moderne Srbije, Friedrich Ebert Stifftung i CDT, Beograd;
 16. Vujadinović, D./Veljak, L./Goati, V./Pavićević,V (ur.)(2004) Civilno društvo i politička kultura, CEDET, CEDEM, CTCSR, Beograd, Podgorica, Zagreb;
 17. Mihailović, S.(ur) Pet godina tranzicije u Srbiji, Tom I i II, Socijaldemokratski klub i Friedrich Ebert Stiftung;

[tab:Ocena znanja]

 • završni ispit 50;
 • seminarski radovi 30;
 • debate i grupne prezentacije 20

[tab:END]