Pravno regulisanje međunarodnih odnosa na početku XXI veka

 • Studijski program: Doktorske studije politikoloških nauka – Međunarodne i evropske studije
 • Vrsta i nivo studija: doktorske akademske studije
 • Nastavnici: prof. dr Knežević-Predić P. Vesna, prof. dr Graić-Stepanović M. Sanja, prof. dr Miščević N. Tanja
 • Broj ESPB: 10
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj časova aktivne nastave predavanja: 5 SIR: 2
 • Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe
 • Skinite specifikaciju predmeta

[tab:Cilj Predmeta]

Cilj predmeta je produbljivanje poznavanja normativnog poredka i doktrine u oblasti međunarodno-pravnog regulisanja odnosa, postizanje sposobnosti za samostalan naučnoistraživački rad u ovoj oblasti i ovladavanje specifičnim veštinama neophodnim za praktično delovanje.

[tab: Ishod Predmeta]

Savladavanje materije koja se izučava u okviru predmeta treba da kod studenata razvije znanje, veštine, sposobnosti i komepetencije da: samostalno rešavaju praktične i teorijske probleme vezane za međunarodnopravno regulisanje odnosa, organizuju i ostvaruju razvojna i naučna istraživanja; uključe se u međunarodne naučne projekte; kritički posmatraju postojeće mehanizme pravnog regulisanja i kontrole poštovanja obaveza aktivno deluju u njihovim okvirima i prati dalji razvoj; Komuniciraju na profesionalnom nivou u saopštavanju naučno-istraživačkih rezultata na naučnim konferencijama, objavljuju u naučnim časopisima; doprinose razvoju naučnih disciplina međunarodno javno, međunarodno privatno i privredno pravo i međunarodne organizacije. Savladavanje materije rezultuje i temeljnim poznavanjem normativnog okvira i teorijske misli ovih disciplina i sposobnošću za povezivanje ovih znanja sa znanjima iz srodnih oblasti.

[tab: Sadržaj Predmeta]

Teorijska nastava:

Razvoj doktrine međunarodnog prava na početku XXI veka; Subjekti savremenog međunarodnog prava: “novi i stari”; Međunarodno pravosuđe – tendencije u razvoju; Međunarodno humanitarno pravo – na početku XXI veka; Inostrana ulaganja i zajednički poslovni poduhvat; Korporativno upravljanje;  Zaštita konkurencije; Zaštita autorskog i srodnih prava; Teorijsko određenje discipline međunarodnih organizacija; Teorije suverenosti i međunarodne vladine organizacije; Savremeni teorijski koncepti međunarodnog prava i međunarodnih odnosa i mesto međunarodnih organizacija; Teorije rezima.

[tab:Literatura]

Osnovna:

 1. Evans, D. Malkom (ed.), International Law, 2006;
 2. Ernst B. Haas, When knowledge is Power- Three Models of Change in international Organizations, 1990;
 3. Lisa Martin and Beth Simmons, International Institutions – an International Organization Reader, 2001;
 4. Knežević-Predić, V., Ogled o međunarodnom humanitarnom pavu, 2007;
 5. Folsom R., Gordon M., Spanogle J.: Međunarodni trgovački poslovi,  Beograd, 1997;
 6. Vasiljević M.: Kompanijsko pravo, Beograd, 2007;
 7. Marković S.: Pravo intelektualne svojine, Beograd, 2000;
 8. Graić-Stepanović S.: Fuzije preduzeća u međunarodnom poslovnom pravu. Beograd, 2002;
 9. Fine F.: Mergers and Joint Ventures in Europe – the Law and Policy of the EEC, London, 2004.

[tab:Ocena znanja]

 • završni ispit 50;
 • esej 10;
 • seminarski radovi 20;
 • aktivnost u toku nastave 20

[tab:END]