Istraživanje mira i bezbednosti u 21. veku

 • Studijski program: Doktorske studije politikoloških nauka – Međunarodne i evropske studije
 • Vrsta i nivo studija: doktorske akademske studije
 • Nastavnici: prof. dr Nakarada  P. Radmila i prof. dr Miroslav Lj. Hadžić
 • Broj ESPB: 10
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj časova aktivne nastave predavanja: 5 SIR: 2
 • Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe
 • Skinite specifikaciju predmeta

[tab:Cilj Predmeta]

Cilj je da se u skladu sa savremenim pravcima razvoja naučne discipline Studije mira ukaže na glavne tendencije i probleme koje udaljavaju svet u celini od osvajanja čvrstih pretpostavki mira, da ukažu na konkretne uzroke, aktere i procese koje uvećavaju neizvesnosti mira. Sama priroda predmeta podstaknuće se kritičko mišljenje studenata i uvećati njihovu analitičku sposobnost što će doprineti njihovom ovladavanju pretpostavkama za samostalni istraživački rad. Takođe, cilj predmeta je da se izuči, analizira i kritički propitaju tokovi, sadržaji, dometi i održivosti konstituisanja zasebnih teorija bezbednosti. Utvrditi tačke i polja njihovog susretanja, prožimanja kao i konfrontiranja sa teorijama srodnih i dodirnih naučnih disciplina, pre svega onih iz međunarodnih odnosa. Uporednom i sistematskom analizom glavnih teorija bezbednosti proveriti njihovu utemeljenost i konzistentnost, te glavne tačke teorijskih sporova i kontroverzi u studijama bezbednosti.

[tab: Ishod Predmeta]

Ishod kojem se teži je da se uvećaju dijagnostičke/ analitičke sposobnosti razumevanja ključnih problema koji u današnjem svetu uvećavaju neizvesnosti mira i bezbednosti, ali i otkrivanja novih mogućnosti i prostora razvoja mira i bezbednosti. Time će se pojasniti dileme i izbori pred kojim se nalaze pojedinci, države, svet, podcrtati profesionalna odgovornost i važnost kreativnog pristupa izloženim problemima

[tab: Sadržaj Predmeta]

Teorijska nastava:

Večni mir – večni rat?; Velika transformacija, ponovno čitanje Polanija; Novi oblici sukoba,  kosmopolitska demokratija, svetska država i svetski mir;  Slabe države kao pretnja miru; Sudbina mirovnog projekta EU- SAD i svetski mir; Pojedinac i sukobi u postmodernom dobu-od ljudskih potreba do ljudskih prava – smisao promene težišta sa stanovišta mira; Perspektive dugotrajnog mira na Balkanu i globalne implikacije rešenja kosovskog sukoba; Koncept bezbednosti; Razvoj studija bezbednosti; Nivoi analize u studijama bezbednosti; Realizam i neorealizam; Liberalni institucionalizam i demokratska teorija mira; Socijalni konstruktivizam, postmodernizam, poststrukturalizam, kritičke teorije; Kopenhagenška škola: teorija sekuritizacije i teorija regionalnog bezbednosnog kompleksa

[tab:Literatura]

Osnovna:

 1. Beck, Ulrich, Power in the Global Age, Cambridge, 2006,
 2. Giddens, Anthony, Europe in the Global Age, Cambridge,2007
 3. Hobsbawm, Eric, Globalization, Democracy and Terrorism, London, 2007,
 4. Holsti, Kalevi, J. The State, War, and the State of War, Cambridge, 1996,
 5. Kolko, Gabriel, Century of War, New York, 1994,
 6. Klare, Michael T.  Resource Wars, New York, 2002,
 7. Mann, Michael, Incoherent Empire, 2005,
 8. Milosavljević, Bojan, Nove mirovne misije organizacije Ujedinjenih nacija, Beograd, 2007,
 9. Telo, Mario, Europe: a Civilian power?, New York, 2007,
 10. Polani, Karl, The Great Transformation, Boston, 1957,
 11. Veber, Tomas, Pojedinac i konflikt iz Gandijeve perspektive, Novi Sad, 2007.
 12. Virilio/Lotringer, Pure War, New York, 1983,
 13. Whittaker, David, J. Terrorists and Terrorism, in the Contemporary World, London 2004.
 14. Barry Buzan, Ole Wæver and Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis, 1998,
 15. Sheehan, Michael (2005) International Security: An Analytical Survey; Peter Hough (2004)
 16. Understanding Global Security,  Edward Kolodziej, Security and International Relations, Cambridge University press, New York, 2005,
 17. Kenet H. Walc, Teorija međunarodne politike, Centar za civilno-vojne odnose, Beograd, 2008 (u pripremi).,
 18. John J. Mearsheimer, Tragedy of Great Power Politics, W. W. Norton, New York, 2001,
 19. Jeffrey W. Taliaferro, Security seeking under Anarchy- Defensive Realism Revisited, International Security, Vol. 25, No. 3 (Winter, 2000/01), pp. 128- 161.,
 20. Stefano Guzzini, Realism in International Relations and International Political Economy, Routhledge, London, 1998,
 21. Hans Morgenthau, Politics among nations: the struggle for power and peace, Knopf, 1961.,
 22. Doyle, M., W., Ways of War and Peace: Realism, Liberalism and Socialism, W. W. Norton, New York, 1997,
 23. Nye, J., S., Jr., and Keohane, R., O., Power and Interdependence: World Politics in Transition, Little Brown, Boston, 1977,
 24. Peter J. Katzenstein, (Ed.), The Culture of National Security-Norms and Identity in World Politics, Columbia University Press, New York, 1996,
 25. Alexander Wendt, Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1999,
 26. Martin Grifiths, Fifty key thinkers in International Relations, Routledge, London, 2005, pp. 199-204.,
 27. Ken Booth, Critical security studies and world politics, Lynne Rienner, 2005.,
 28. Barry Buzan, People, States and Fear, Lynne Rinner Publishers Inc., Boulder, Colorado, 1991, second edition,
 29. Barry Buzan, Ole Waever, Regions and powers: the structure of international security, Cambridge University Press, 2005.,
 30. Hadžić, M. (ur.),Reforma sektora bezbednosti u Srbiji, Beograd: CCVO, 2007.,
 31. Hadžić, M. Potraga za bezbednošću – slučaj Srbija, Beograd: Dangraf, CCVO, 2004.
 32. Hadžić, M. Sudbina partijske vojske, Samizdat FREEB92, Beograd, 2001.

[tab:Ocena znanja]

 • završni ispit 60;
 • aktivnost u toku nastave 40

[tab:END]