Međunarodni odnosi na početku 21. veka

 • Studijski program: Doktorske studije politikoloških nauka – Međunarodne i evropske studije
 • Vrsta i nivo studija: doktorske akademske studije
 • Nastavnici: prof. dr Simić Predrag (75%) i prof. dr Simić R. Dragan
 • Broj ESPB: 10
 • Status predmeta: Obavezni
 • Broj časova aktivne nastave predavanja: 5 SIR: 2
 • Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe
 • Skinite specifikaciju predmeta

[tab:Cilj Predmeta]

Cilj ovog predmeta je sticanje naučnih sposobnosti i akademskih veština za razumevanje promena u strukturi i procesima međunarodnog sistema na početku 21. veka. U tom smislu, ovaj predmet se bavi opisom tog novog, poslehladnoratovskog međunarodnog sistema, različitim viđenjima budućnosti, rasporedom moći u njemu, starim i novim subjektima, američkom imperijom i državama koje eventualno mogu biti izazivači globalnoj dominaciji SAD, ravnotežom snaga i kolektivnom bezbednošću. Takođe, predmet pruža uvid i u najznačajnije procese današnjeg međunarodnog sistema kao što su vojni, geografski, demografski i ekološki, te proces globalizacije bez kojeg se svet posle pada Berlinskog zida teško može razumeti. Konačno, posebna pažnja se poklanja i analizi savremenih međunarodnih odnosa, kao i novim izazovima i pretnjama (kao što su terorizam, širenje oružja za masovno uništavanje, klimatske promene, energetska bezbednost, te priroda savremenih ratova) sa kojima se njihovi akteri danas suočavaju.

[tab: Ishod Predmeta]

Slušaoci ovog predmeta će biti osposobljeni da shvate promene koje se u međunarodnim odnosima odigravaju na početku 21. veka kao i da ta svoja znanja primene u praksi u smislu samostalnog bavljenja naučnim radom iz ove oblasti, da učestvuju u domaćim i međunarodnim naučnim projektima koji se organizuju u skladu sa tematikom ovog predmeta. Takođe, oni  će biti osposobljeni da rezultate svojih istraživanja saopštavaju na naučnim koneferencijama i objavljuju u stručnim časospisima čime će doprinositi razvoju ove discipline i nauke uopšte. Važan aspekt svega ovoga predtstavlja sposobnost kritičkog čitanja kako stručnih tekstova tako i kritičkog razumevanja dešavanja u međunarodnim odnosima. Na kraju treba istaći da pošto se predmet bavi međunarodnim odnosima na početku 21. veka u njihovoj ukupnosti, studenti će biti u stanju da povezuju osnovna znanja iz različitih oblasti i da ih primenjuju u praksi.

[tab: Sadržaj Predmeta]

Teorijska nastava:

Međunarodni i globalni odnosi na početku 21. veka: promene u sistemu ili promena sistema?; Države kao subjekti međunarodnih odnosa na početku 21. veka; Međunarodni, transnacionalni i nedržavni subjekti međunarodnih odnosa na početku 21. veka – globalizacija svetske politike; Struktura i raspored moći u međunarodnim i globalnim odnosima na početku 21. veka; Sjedinjene Američke Države na početku 21. veka: između imperije i hegemonije, sila u opadanju ili novi američki vek?; Sjedinjene Američke Države i njeni „izazivači“: Rusija, Kina, Indija, Japan, Evropska unija…; Geografski, demografski i ekološki činilac u međunarodnim i globalnim odnosima na početku 21. veka; Vojni činilac u međunarodnim i globalnim odnosima na početku 21. veka; Glavni bezbednosni izazovi i pretnje u međunarodnim i globalnim odnosima na početku 21. veka: terorizam, širenje oružja za masovno uništavanje, klimatske promene, energetska bezbednost…; Različita viđenja budućnosti međunarodnih odnosa: međunarodni odnosi kao „kraj istorije“, „sukob civilizacija“, „uspon i pad velikih sila“, „doba novih dimenzija moći“, treća era globalizacije“; „povratak u budućnost“, dolazeća anarhija“; „velika šahovska tabla“; Ravnoteža snaga i kolektivna bezbednost u 21. veku; Međunarodni i globalni odnosi na početku 21. veka: između trajnih odlika i stalnih promena;

[tab:Literatura]

Osnovna:

 1. Džozef Naj, Kako razumevati međunarodne sukobe, Stubovi kulture, Beograd, 2006;
 2. Vojin Dimitrijević, Radoslav Stojanović, Međunarodni odnosi, Službeni list Beograd, 1996,
 3. Dragan R. Simić, Nauka o bezbednosti – savremeni pristupi bezbednosti, Službeni list SRJ, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2002,
 4. Dragan R. Simić, Poredak sveta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1999;
 5. Steve Smith, John Baylis. Patricia Owens, Eds., The Globalization of World Politics, Oxford University Press, New York, 2007, Fourth Edition;
 6. Donald M. Snow, National Security for a new Era, Pearson Longman, New York, 2007;
 7. Anne- Marie Slaughter, A New World Order, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2005

[tab:Ocena znanja]

 • usmeni ispit 60;
 • seminarski radovi 20;
 • aktivnost u toku nastave 20

[tab:END]