Savremene teorije međunarodnih odnosa, spoljne politike i diplomatije

 • Studijski program: Doktorske studije politikoloških nauka – Međunarodne i evropske studije
 • Vrsta i nivo studija: doktorske akademske studije
 • Nastavnici: prof. dr Predrag A. Simić (25%), , Dragan R. Simić (25%)prof. dr Visković A. Ivo (25%) i  prof. dr Stefanović D. Jelica
 • Broj ESPB: 10
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj časova aktivne nastave predavanja: 5 SIR: 2
 • Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe
 • Skinite specifikaciju predmeta

[tab:Cilj Predmeta]
Ciljevi kursa su: upoznavanje sa savremenim pravcima razvoja međunarodnih odnosa, spoljne politike i diplomatije kao naučnih disciplina u svetu; osposobljavanje polaznika da razumeju i koriste najsavremenija znanja u ovim naučnim oblasti; razvijanje sposobnosti za bavljenje naučnim radom u ovim oblastima; razvoj kreativnih sposobnosti i kritičkog i nezavisnog razmišljanja.

[tab: Ishod Predmeta]

Produbljeno poznavanje i razumevanje discipline; sposobnost rešavanja problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka; sposobnost praćenja savremenih dostignuća u struci; razvoj vrhunskih veština u upotrebi znanja iz ove oblasti, uključujući upotrebu najnovije literature i korišćenje informacionih  tehnologija (interneta) u ovladavanju najnovijim znanjima o spoljnoj politici.

[tab: Sadržaj Predmeta]

Teorijska nastava:

Teorijske škole i pravci, metode i tehnike istraživanja u analizi međunarodnih odnosa;  Model racionalnog aktera, teorija racionalnog izbora, kritika „modela racionalnog aktera“ i alternativni modeli analize;  Mogućnosti i ograničenja naučno utemeljenog odlučivanja u međunarodnim odnosima; Uticaj različitih činilaca na donošenje odluka u međunarodnim odnosima i primena rezultata naučnog istraživanja; Globalizacija i razvoj međunarodnih odnosa;  Savremene teorije spoljne politike; Spoljna politika kao interaktivni proces i sistemska teorija spoljne politike; Različita tumačenja sintagme „spoljno-politička analiza”; Nacionalni interes – teorijska floskula ili realnost u praksi država i uslovljavanje (conditionality) u savremenim spoljnim politikama velikih sila; Kognitivni procesi i spoljnopolitičko odlučivanje; Unutrašnji i  međunarodni uticaji na spoljnu politiku neke zemlje; Razlike strukture, saznajne prirode i ciljeva diplomatske teorije i teorija diplomatije i ontološki i epistemološki okvir teorija međunarodnih odnosa u objašnjavanju i razumevanju diplomatije; Realistički (neorealistički) pristupi i liberalna i neoliberalna objašnjenja prirode, funkcija i učinaka diplomatije; Rezultati teorijskog rada na diplomatiji tri generacije Engleske škole, Razumevanje nastanka, razvoja i komunikativnog delovanja diplomatije u različitim strujama socijalnog konstruktivizma i tumačenja diplomatije u alternativnim teorijama međunarodnih odnosa; Objašnjenja prirode, funkcija, delovanja i promena diplomatije u međunarodnoj političkoj ekonomiji, savremenoj političkoj teoriji, društvenoj teoriji i međunarodnoj istoriji.

[tab:Literatura]

Osnovna:

 1. Čarls V. Kegli Jr. i Judžin R. Vitkof, Svetska politika: trend i transformacija, CSES, FPN, DA, Beograd 2004;
 2. Kenet N. Volc, Teorija međunarodne politike, CCVO, Beograd 2008;
 3. M. Clarke and B. White (eds.), Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy Systems Approach, Edward Elgar, Cheltenham 1989;
 4. C. Beitz, Political Theory and International Relations, Princeton University Press, Princeton, NJ 1979;
 5. R. Jervis, Perception and Misperception in International Politics, Princeton University Press, Princeton, NJ 1976;
 6. K.R. Dark, The Wawes of Time: Long-Term Change and International Relations, Continuum, New York 2000;
 7. Iver B. Neumann and Ole Wæver (Eds..), The Future of International Relations: Masters in the Making, Routledge, London 1997.
 8. S. Smith – A. Hadfield – T. Dunne, Foreign Policy – Theories, Actors, Cases, Oxford et al., 2007;
 9. C. F. Herman – C.W. Kegley, jr. – J.N. Rosenau, New Directions in the Study of Foreign Policy, London, 1991;
 10. R. Vukadinović, Teorije vanjske politike, Zagreb, 2005.;
 11. M. East – S. Salmore – C. F. Hermann (eds.), Why Nations Act – Theoretical Perspectives for Comparative Foreign Policy Studies, Beverly Hills-London, 1978;
 12. M. Clarke – B. White (eds.), Understanding Foreign Policy, Aldershot-Brookfild, 1989;
 13. J. N. Rosenau, The Study of World Politics, Vol. 1: Theoretical and Methodological Challenges, New York, 2006;
 14. G. Allison – Ph. Zelikow, Essence of Decision – 2nd edition, New York et al., 1999;
 15. K.E. Smith – M. Light (eds.), Ethics and Foreign Policy, Cambridge, 2001; M. Webber – M. Smith, Foreign Policy in a Transformed World, Harlow et al., 2002
 16. Jelica Stefanović, Teorije diplomatije, Beograd: Čigoja štampa, Fakultet političkih nauka, 2008: 350;
 17. Christer Jönsson and Richard Langhorne (eds), Diplomacy, vol. I Theory of Diplomacy, London: Sage, 2004: 27-321;
 18. Christer Jönsson, Martin Hall, Essence of Diplomacy (Studies in Diplomacy and Int.Relations) Basingstoke: Palgrave, 2005.

[tab:Ocena znanja]

 • usmeni ispit 40;
 • seminarski radovi 60;

[tab:END]