Sistem upravljanja EU

 • Studijski program: Doktorske studije politikoloških nauka – Međunarodne i evropske studije
 • Vrsta i nivo studija: doktorske akademske studije
 • Nastavnici: prof. dr Samardžić J. Slobodan
 • Broj ESPB: 10
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj časova aktivne nastave predavanja: 5 SIR: 2
 • Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe
 • Skinite specifikaciju predmeta

[tab:Cilj Predmeta]

Predmet treba da prikaže sistem upravljanja unutar EU u njegovoj celovitosti. Doktoranti treba da se suoče sa sintetičkim pristupom ovom  višedimenzionalnom prostoru odlučivanja u kome se prepliću uticaji, saradnja i konkurencija lokalnih, regionalnih, državnih, nadnacionalnih i transanacionalnih nivoa.  Predmet treba, takođe, da prikaže različite metode upravljanja koji uporedno egzistiraju u različitim oblastima javne politike unutar EU kao celine. Pri tome će EU biti prikazana kao dinamička struktura upravljanja na vertikalnom i horizontalnom planu u svom današnjem, tj. dosad najvišem dostignutom, stepenu razvoja.

[tab: Ishod Predmeta]

Doktoranti treba da zaokruže i prodube svoja znanja iz različitih oblasti evropskih integracija u jednom sintetičkom studiju funkcionisanja složenog nadnacionalnog sistema upravljanja. Osim toga, oni treba da budu pripremljeni da istražuju svaki od značajnih fenomena života EU. Za istraživanje bilo kog segmenta ovog složenog sistema potrebno je solidno poznavanje njegove celine, a takvo znanje, stečeno na celokupnom studiju, studenti upravo zaokružuju ovim predmetom. Osim sticanja sposobnosti za samostalan naučno-istraživački rad, doktoranti će biti u stanju i da primene znanja najviše stručnosti u bilo kojoj instituciji vladinog ili nevladinog karaktera koja se bavi evropskim integracijama.

[tab: Sadržaj Predmeta]

Teorijska nastava:

Savremeni fenomen nadnacionalnog upravljanja; sistem upravljnja u EU u procesu globalizacije; EU kao složeni sistem u više novoa; nadnacionalni i međuvladin model upravljanja kao konkurentski; metodi upravljanja; tradicionani metod zajednice, regulatorni metod, distributvni metod, politika kooperacije, intenzivni međuvladin metod; fenomen nedržavnog sistema vlasti; postsuverena javna politika.

[tab:Literatura]

Osnovna:

 1. H. Wallace, W. Wallace, M. Pollack, Policy-Making in the EU (2005),
 2. A. Moravcsik, The Choice for Europe (1998),
 3. M. Pollack, The Engines of European Integration (2003)

[tab:Ocena znanja]

 • usmeni ispit 60;
 • seminarski radovi 20;
 • aktivnost u toku nastave 20

[tab:END]