Opšta pravila o doktorskim studijama

Pravila doktorskih studija

 • Svi koji upisuju doktorske akademske studije na Fakultetu političkih nauka potpisuju ugovor o studiranju.
 • Doktorske studije traju 3 akademske godine i završetkom studija stiče se najmanje 180 ESPB.

UPIS PRVE GODINE STUDIRANJA

 • Studenti prvu godinu studiranja upisuju u statusu budžetskih, odnosno samofinansirajućih studenata, u zavisnosti od plasmana na rang listi.
 • Student koji je stekao status budžetskog studenta, u toj školskoj godini mora da upiše najmanje 60 ESPB.
 • Student koji je stekao status samofinansirajućeg studenta mora da upiše najmanje 40, a najviše 60 ESPB. U zavisnosti koliko ESPB je upisao obračunaće mu se i srazmerna školarina.
 • Svi studenti u indeks upisuju  sve obavezne nastavne predmete predviđene studijskim programom za prvu godinu studiranja sa odgovarajućim brojem ESPB i predviđen broj izbornih predmeta iz izbornog bloka 1 i 2.
 • Prisustvo nastavi i odrađivanje predispitnih obaveza je obavezno i uslov je za izlazak na završni ispit.
 • Nastavni predmeti na doktorskim studijama su jednosemestralni.

UPIS DRUGE GODINE STUDIRANJA

 • Student koji u prvoj godini studiranja odrađivanjem predispitnih obaveza i završnih ispita nije stekao 60 ESPB, u drugu godinu studiranja upisuje nastavne predmete sa prve godine za koje nije pozitivno ocenjen.
 • Student koji u prethodnoj godini nije položio obavezni predmet, ponovo upisuje isti obavezni premet.
 • Student koji u prethodnoj godini nije položio izborni premet upisuje isti ili drugi izborni predmet iz tog izbornog bloka.
 • Student je u obavezi da ponovo sluša i odradi sve predispitne obaveze i završni ispit na nastavnim predmetima koje je ponovo upisao.
 • Student koji je stekao status budžetskog studenta,  mora da upiše najmanje 60 ESPB.
 • Student koji je stekao status samofinansirajućeg studenta mora da upiše najmanje 40, a najviše 60 ESPB (sa prve i druge godine studija). U zavisnosti koliko ESPB je upisao obračunaće mu se i srazmerna školarina.

UPIS TREĆE GODINE STUDIRANJA

 • Student u trećoj godinu studiranja upisuje nastavne predmete sa prve i druge godine za koje nije pozitivno ocenjen.
 • Student koji u prethodnim godinama studiranja nije položio obavezni predmet, ponovo upisuje isti obavezni predmet.
 • Student koji u prethodnim godinama nije položio izborni premet upisuje isti ili drugi izborni predmet iz tog izbornog bloka .
 • Student je u obavezi da ponovo sluša i odradi sve predispitne obaveze i završni ispit na nastavnim predmetima koje je ponovo upisao.
 • Student koji je stekao status budžetskog studenta,  mora da upiše najmanje 60 ESPB.
 • Student koji je stekao status samofinansirajućeg studenta mora da upiše najmanje 40, a najviše 60 ESPB (sa prethodnih godina i treće godine studija). U zavisnosti koliko ESPB je upisao obračunaće mu se i srazmerna školarina.

UPIS ČETVRTE, PETE I ŠESTE GODINE STUDIRANJA

 • Student četvrtu, petu i šestu godinu studiranja može da upiše samo u statusu samofinansirajućeg studenta.
 • Student u indeks upisuje nepoložene nastavne predmete.
 • Student koji u prethodnim godinama studiranja nije položio obavezni predmet, ponovo upisuje isti obavezni predmet.
 • Student koji u prethodnim godinama nije položio izborni premet upisuje isti ili drugi izborni predmet iz tog izbornog bloka .
 • Student je u obavezi da ponovo sluša i odradi sve predispitne obaveze i završni ispit na nastavnim predmetima koje je ponovo upisao.
 • Student plaća srazmernu školarinu, ukoliko su mu ostali neodrađeni ESPB.

PRIJAVA DOKTORSKE DISERTACIJE

 • Student doktorskih studija može da prijavi temu doktorske disertacije na drugoj godini doktorskih studija, odnosno kada položi sve ispite sa prve godine doktorskih studija i ostvari 60 ESPB i po obavljenom  istraživačkom radu sa mentorom na pripremi disertacije i javnom odbranom nacrta teze.
 • Prijavaljena tema ne može biti identična ili slična temi koju je student doktorskih studija branio kao završni rad na studijama drugog stepena ili kao magistarski rad.
 • Prijava teme sadrži naročito:

-osnovne podatke o kandidatu i temi;

-predmet i cilj disertacije;

-opis sadržaja (strukture po poglavljima) disertacije;

-osnovne hipoteze od kojih će se polaziti u istraživanju;

-metode koje će se u istraživanju primeniti;

-očekivani rezultati i naučni doprinos;

- spisak literature.

 • Prijavu teme student doktorskih studija podnosi u pisanoj (10 primeraka) i elektronskoj formi  nadležnom Odeljenju Fakulteta, preko stručnog saradnika za studije drugog i trećeg stepena.

OCENA DOKTORSKE DISERTACIJE

 • Student doktorskih studija kome je prihvaćena tema doktorske disertacije predaje tekst (rukopis) doktorske disertacije na ocenu kada Fakultetu dostavi dokaz da mu je najmanje jedan rad objavljen ili prihvaćen za objavljivanje u domaćem časopisu sa liste ministarstva nadležnog za nauku.
 • Tekst (rukopis) doktorske disertacije student doktorskih studija podnosi mentoru preko stručnog saradnika za studije drugog i trećeg stepena, u pisanoj  i elektronskoj formi.
 • Student doktorskih studija dužan je da podnese tekst (rukopis) doktorske disertacije najkasnije šest meseci pre isteka roka od šest godina, računajući od dana početka nastave u prvom semestru studija koje je upisao.

STATUS STUDENTA

 • Student zadržava  status studenta u dvostrukom trajanju u odnosu na trajanje studija ( 6 školskih godina). Po isteku ovih šest godina, na lični zahtev studenta prodekan za studije drugog i trećeg stepena, može mu produžiti status studenta za još jedan semestar i to ukoliko je:
 1. student u toku studija ispunjavao uslove za odobravanje mirovanja prava i obaveza, a to pravo nije koristio, odnosno nije ga iskoristio u trajanju koje mu je, s obzirom na okolnosti, moglo biti odobreno;
 2. studentu  na dan isteka roka iz st. 1. i 2. ovog člana ostaje neostvarenih najviše 15 ESPB potrebnih za završetak studija;
 3. studentu u toku trajanja studija započeo i završio drugi odobreni, odnosno akreditovani studijski program, na istom ili na višem stepenu, na Univerzitetu ili na drugom akreditovanom univerzitetu, u zemlji ili u inostranstvu.

STICANJE STATUSA BUDŽETSKOG STUDENTA

 • Na prvoj godini studiranja student stiče status budžetskog studenta ukoliko se rangira u okviru budžetske kvote.
 • Na drugoj i svakoj višoj godini studija u akademskoj 2011/12. godini, student može da konkuriše za budžetsko mesto ukoliko je u prethodnoj školskoj godini ostvario najmanje 50 ESPB.

STICANJE STATUSA SAMOFINANSIRAJUĆEG STUDENTA

 • Na prvoj godini studija student ima status samofinansirajućeg ukoliko se nije rangirao u okviru budžetske kvote.
 • Na početku svake akademske godine, svi studenti konkurišu (ukoliko ispunjavaju uslove) za budžetska mesta.

ISPITI I ISPITNI ROKOVI

 • Studenti polažu ispite u okviru 6 (šest) ispitnih rokova: januarski, februarski, junski, julski, avgustovski i septembarski.
 • Budžetski studenti ne plaćaju prijavu ispita.
 • Samofinsirajući studenti plaćaju svaku prijavu ispita i to: 3000,00.-dinara.
 • Datumi prijava ispita i termini održavanja ispita biće blagovremeno stavljeni na sajt Fakulteta.