Razvoj i ponašanje u socijalnom okruženju

 • Studijski program: Doktorske studije socijalne politike i socijalnog rada
 • Vrsta i nivo studija: doktorske akademske studije
 • Nastavnici: doc. dr Delević-Đilas M. Milica
 • Broj ESPB: 10
 • Status predmeta: 
 • Broj časova aktivne nastave predavanja: 5 SIR: 2
 • Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe
 • Skinite specifikaciju predmeta

[tab:Cilj Predmeta]

Cilj predmeta se odnosi na unapređenje i integraciju prethodno stečenih znanja iz oblasti  opšte, razvojne i socijalne psihologije i teorija ličnosti  kroz interakcionističku perspektivu. Naglašavanjem recipročnih interakcija ličnosti, njenih osobina, kognitivnih, afektivnih i motivacionih procesa i ponašanja i neposrednog (porodičnog) i širek (kulturnog) socijalnog okruženja, omogućava se sticanje teorijskih znanja  i njihova primena u praktičnom radu u cilju produbljenog razumevanja i pružanja pomoći osobama različitih uzrasta.

[tab: Ishod Predmeta]

Na osnovu predviđenog programa studenti će:

 • unaprediti i integrisati prethodno stečena znanja iz oblasti  opšte, razvojne i socijalne psihologije i teorija ličnosti  kroz interakcionističku perspektivu.
 • biti osposobljeni da koriste širu stučni literaturu i dalje proširuju svoja znanja relevantna za praktičan rad
 • biti osposobljeni da primene svoja znanja na profesionalan način u razumevanju  osoba i interaktivnih obrazaca  ponašanja u specifičnom okruženju
 • razviti sposobnost kritičkog i argumentovanog prosuđivanja i rešavanja problema u praksi
 • unaprediti metodološka znanja i veštine u dizajniranju istraživačkih nacrta, prikupljanju i tumačenju podataka, kao i izveštavanju stručne i šire javnosti o rezultatima istraživačkog rada.

[tab: Sadržaj Predmeta]

Teorijska nastava:

Predmet Razvoj i ponašanje u socijalnom okruženju, obuhvata različite teorijske koncepte koji posmatraju razvoj i ponašanje individue u specifičnom socijalnom okruženju. Fokus je na razumevanju recipročnih interakcijskih efekata karakteristika ličnosti i interpersonalnih obrazaca ponašanja u specifičnom socijalnom okruženju. Tematski sadržaji obuhvataju Interpersonalne teorije Salivena, Transakcionu teoriju Berna, Sistemski pristup, Socijalno-kognitivni model ličnosti Bandure, Interpersonalni cirkumpleks model i drugo, koji služe kao teorijski okvir dizajniranja istraživanja o odnosima i uticaju psiholoških i socijalnih sistema na različite faze životnog ciklusa i specifične probleme koje potencijalno nose.

[tab:Literatura]

Osnovna:

 1. Myers, D.G., (2001), Psychology, Worth Publishers, New York    (85-171; 601-689)
 2. Smederevac, S., Mitrović, D. (2007), Teorije ličnosti- metode i modeli  (15-54; 142- 335)
 3. Zastrow, C.H., Kirst-Ashman, K.K., (2004), Understanding Human Behaviour and the Social Environment, Thomson Learning,  Brooks/Cool, Belmont, CA.   580 st
 4. Šira literatura po izboru studenta

[tab:Ocena znanja]

 • prisustvo i aktivnost na nastavi 20;
 • seminarski rad 40;
 • prezentacija projekta 40

[tab:END]