Komparativna analiza socijalni modela

 • Studijski program: Doktorske studije politikologije
 • Vrsta i nivo studija: doktorske akademske studije
 • Nastavnici: Vuković B. Drenka, Čekerevac Š. Ana,  Lakićević D. Mira
 • Broj ESPB: 10
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj časova aktivne nastave predavanja: 5 SIR: 2
 • Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe
 • Skinite specifikaciju predmeta

[tab:Cilj Predmeta]

Sticanje saznanja i razvijanje sposobnosti za sagledavanje realnih pretpostavki   klasifikacije evropskih socijalnih modela. Polazne postavke izučavanja ticu se  tradicije, istorijskog razvoja i aktuelnih reformskih promena nacionalnih sistema. Izučavanje „evropskog socijalnog modela“ sagledano je u kontekstu opštih integracionih tokova i potrebe kritičkog preispitivanja promena na globalnom planu.

[tab: Ishod Predmeta]

Razvijanje naučno-istraživačkih kapaciteta, kritičkih stavova i argumentacije kandidata, u odnosu na problematiku evropskih socijalnih modela; uočavanje njihovih protivurečnosti, prednosti i nedostataka; shvatanje osnova i strateških pravaca razvoja u budućnosti; studije slučaja tipičnih zemalja – predstavnica modela; integrisanje stečenih znanja u praksu i realizacija naučnih i aplikativnih istraživanja.

[tab: Sadržaj Predmeta]

Teorijska nastava:

Divergencija socijalnih modela u Evropi – Teorijski pristupi u izučavanju evropskih socijalnih modela – Nordijski,  liberalni, kontinentalni, mediteranski i istočno-evropski režimi – „Mešoviti“ modeli – Studije slučaja – Empirijski dokazi i dileme – Pretpostavke za „realne“ klasifikacije modela – Uobličavanje jedinstvenog evropskog socijalnog modela – Konvergencija, harmonizacija i koordinacija – Otvoreni metod koordinacije – Evropeizacija i globalizacija – Determinante promena socijalnih modela

[tab:Literatura]

Osnovna:

 1. Ellison, N. (2006) The Transformation of Welfare States? London and New York: Routledge Taylor and Francis Group
 2. Pestieau, P. (2006) The Welfare State in the European Union – Economic and Social Perspectives. Oxford: Oxford University Press
 3. Cousins, M. (2005) European Welfare States – Comparative Perspectives. London: SAGE Publications
 4. Schmögnerová, B. (2005) The European Social Model: Reconstruction or Destruction? Bonn: Friedrich Ebert Stiftung.
 5. Ebbinghaus, B. Manow, P. (2001) Comparing Welfare Capitalism. London, New York: Routledge.
 6. Esping-Andersen, G. (1990) The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton: Princeton University Press.

[tab:Ocena znanja]

 • istraživački rad 40;
 • odbrana istraživačkog rada 20;
 • aktivnost u toku nastave 20;
 • seminari 20

[tab:END]