Socijalna politika i socijalni razvoj

 • Studijski program: Doktorske studije socijalne politike i socijalnog rada
 • Vrsta i nivo studija: doktorske akademske studije
 • Nastavnici: Čekerevac Š. Ana, Vuković B. Drenka, Lakićević D. Mira, Kočović R. Dragoslav
 • Broj ESPB: 10
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj časova aktivne nastave predavanja: 5 SIR: 2
 • Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe
 • Skinite specifikaciju predmeta

[tab:Cilj Predmeta]

Sticanje znanja o savremenim tendencijama i ostvarenim vrednostima socijalne dimenzije društvenog razvoja na nacionalnom i internacionalnom nivou, kao i produbljenije znanje iz oblasti teorijskih saznanja socijalne politike kao i suptilnije relacije i odnose u praksi socijalne politike u svetu i kod nas.

[tab: Ishod Predmeta]

Pružanje isticanje celine socijalno-političkog znanja,opredeljujućih faktora socijalne politike,uzroka socijalno-političkih mera,potrebe socijalne akcije,temeljnog i celovitog  socijalno-političkog programa i adekvatnog razvoja. Ovladavanje metodološkim znanjima i sposobnostima kritičkog promišljanja i kritičke analize dostignutog nivoa socijalnog razvoja u nas  i u pojedinim regionima sveta

[tab: Sadržaj Predmeta]

Teorijska nastava:

Aktuelna teorijska znanja,dominante doktrine,programi Organizacije UN i međunarodnih  specijalizovanih autonomnih organizacija, programi regionalnog karaktera u sferi teorije socijalne politike i analize socijalno-političke prakse. Kvantitativna i kvalitativa analiza društvene prakse u našoj zemlji,odnosno obim i težina socijalnih problema s jedne,planirane i preduzete mere s druge strane. Nosioci-institucije, ustanove mehanizmi i sredstva u koncipiranju, planiranju i ostvarivanju sadržaja socijalne politike.Karakter ekonomsko-političkih promena u našoj zemlji  proces  harmonizacije u ovoj oblasti sa evropskom unijom, teorijski i aplikativno-empirijski. Teorijski sadrži savremene teorije socijalnog razvoja (neoliberalna teorija  razvoja, koncepcija humanog razvoja, održivog razvoja, globalnog razvoja i razvoja ljudskog blagostanja), zatim fakotre, principe i indikatore razvoja, prezentaciju i analizu dostignutih vredenosti ekonomsko-socijalnih indikatora u sferi životnih i radnih uslova u Srbiji, zemljama EU, razvijene tržišne privrede i zemljama u razvoju. Posebno se elaboriraju Milenijumski ciljevi  i nacionalne stretegije socijalnog razvoja.

[tab:Literatura]

Osnovna:

 1. D.Kočović, Socijalna politika,FPN,Beograd 2007
 2. D.Kočović, Socijalno osiguranje,,FPN,Beograd 2005
 3. D.Kočović, Razvoj socijalne politike Jugoslavije,Udruženje stručnih radnika Socijalne zaštite Republike Srbije
 4. Lakićević M, Gavrilović A, Socijalni razvoj i planiranje (2008), Filozofski fak.,Banja. Luka, Republika Srpska i FPN,Beograd,Srbij
 5. Jeremy Rifkin, Evropski san (2006), Školska knjiga, Zagreb
 6. Social Situation in the EU (2004)
 7. General Report on the Activities of the European Union (2005), European Commission
 8. Indicators of sustainable development (2001),UN, New York
 9. Grupa autora, Društvena transformacija i strategije društvenih grupa, svakodnevnica Srbije na početku trećeg milenijuma,(2004), priredila An. Milić, Institut za sociološka istraživanja Filoz. fak. u Beogradu
 10. World Development Report (20005),World Bank, Oxford University press

[tab:Ocena znanja]

 • istraživački rad 40;
 • odbrana istraživačkog rada 20;
 • aktivnost u toku nastave 20
 • seminarski radovi 20

[tab:END]