Mediji, javna sfera i medijska politika i regulativa

 • Studijski program: Doktorske studije politikoloških nauka – Studije kulture i medija
 • Vrsta i nivo studija: doktorske akademske studije
 • Nastavnici: prof dr Milivojević B. Snježana, docent dr Veljanovski M. Rade
 • Broj ESPB: 10
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj časova aktivne nastave predavanja: 5 SIR: 2
 • Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe

[tab:Cilj Predmeta]

Poznavanje vodećih pristupa  i razumevanje  teorijskih razlika u  savremenim koncepcijama  ‘javne sfere’,  njihove relevantnosti u aktuelnim debatama o nastanku evropske javne sfere,  procesa normiranja  medijskog delovanja i zajedničke regulativne politike  evropskih država.  Proučavanje i analiza društvenog, istorijskog, političkog pravnog, kulturnog i medijskog konteksta u kome se razvija medijska politika i regulativa u Evropi. Poseban akcenat je na iskustvu, standardima i procesima koji dovode do normiranja zajedničkog pristupa delovanju medija i izradi zakonske regulative evropskih država.

[tab: Ishod Predmeta]

Kritičko razumevanje  ideološke uloge medija u formiranju javnosti. Kritička analiza uloge novih medija u uslovima globalizacije. Poznavanje osnovna medijske regulative i medijske politike u Evropi.      Sposobnost izrade samostalnih studija slučaja o ulozi medija u važnim  događajima i primeni  evropskih demokratskih i  profesionalnih standarda u medijskoj regulativi Srbije. Poznavanje osnovnih aspekata medijske regulative i medijske politike u Evropi. Kritičko razumevanje debate o evropskoj medijoj politici. Sposobnost implementiranja evropskih demokratskih i profesionalnih standarda u medijsku regulativu Srbije. Spremnost za praćenje i analizu procesa daljeg razvoja evropske medijske politike.

[tab: Sadržaj Predmeta]

Teorijska nastava:

Kurs je posvećen  analizi normativnog i analitičkog značaja  ‘javne sfere’  za razumevanje  promena u stabilnim demokratskim društvima ali i društvima u tranziciji. Posebno se problematizuje uloga medija u formiranju kritičkog javnog mnjenja i analizira značaj društvenih i tehnoloških promena u medijima. Analiziraju  se društveni, istorijski, politički, pravni,    kulturni i medijski kontekst u kome se razvija medijska politika i   regulativa u Evropi. Istorijsko približavanje stavova evropskih zemalja u oblasti medija: -Akteri evropske medijske politike: EU, SE, OEBS, EUR. -Evropski dokumenti o medijima i njihov sadržaj. – Osnovni standardi i principi evropske medijske politike. – Iskustva pojedinih zemalja.
- Politički, ekonomski, kulturni aspekti medijske politike. – Mediji u tranziciji.    – Konvergencija u medijskim sistemima.

[tab:Literatura]

Osnovna:

 1. Zbornik radova  JAVNA SFERA I MEDIJI, izbor Snježana Milivojević, autori: J.Habermas, DŽ.Kin, N.Fraser, E.N.Neumann, Š.Benhabib, D.MekKvejl, D.Kelner, S.Milivojević, H. Verstraeten, H, A.Brigs i P. Kobli, DŽ.Hartli  i D.Hallin i D. Kelner.
 2. Televizija u Evropi: regulativa, politika i nezavisnost, OSI/EU, MC 2005.
 3. Monro P. I Mark R.: Radio-difuzija javnog servisa u tranziciji, Beograd, Samizdat, B 92 2002.
 4. Zbornik pravnih dokumenata Saveta Evrope u vezi sa medijima, SE, 2006.

Dopunska literatura:

 1. Vesna A. : Sloboda izražavanja u praksi Evropskog suda za ljudska prava, Narodne novine, Zagreb, 2002.
 2. Jelena S. : Evropski pravni okvir za elktronske komunikacije, Centar za razvoj interneta, Beograd 2004.

[tab:Ocena znanja]

 • usmeni ispit 70;
 • seminarski radovi 30

[tab:END]