Teorija novinarskih žanrova i javni diskurs

 • Studijski program: Doktorske studije politikoloških nauka – Studije kulture i medija
 • Vrsta i nivo studija: doktorske akademske studije
 • Nastavnici: prof dr Neda V. Todorović, prof dr Stanojević Ž. Dobrivoje
 • Broj ESPB: 10
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj časova aktivne nastave predavanja: 5 SIR: 2
 • Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe
 • Skinite specifikaciju predmeta

[tab:Cilj Predmeta]

Izučavanje teorijskih pitanja i različtih pristupa tumačenju novinarskih žanrova relizovaće se analizom novinarskih oblika izražavanja polazeći od njihovog shvartanja u širem značenju – u odnosu na društvene uslove, medij, uređivačku politiku, auditorijum. Posebno će biti izučavani savremeni načini izražavanja ( klasični, čisti oblici i sve prisutnija hibridizacija ), pratiće se tendencije razvoja žanrova, ukazivaće se na dinamiku odnosa medij – žanr.

[tab: Ishod Predmeta]

Savlađujući korpus znanja studenti će se usmeravati da sa teorijskom ozbiljnošću tumače poijedine oblike novinarskog izražavanja, da koriste različite pristupe u čitanju i inerpretaciji novinarskih produkata. Teorijska znanja biće utemeljena proučavanjem najnovije svetske literarure o interpretaciji žanrova, a biće oživljena kroz gostovanja, diskusije, debate, pisanje tekstova i njenihovu interpretaciju.

[tab: Sadržaj Predmeta]

Teorijska nastava:

Principi genologije ( nauke o žanrovima ), načela klasifikacije tekstova ( usmeni i pisai žanrovi ), pojam žanra  i vrste žanrova u literaturi i u novinarstvu. Specifičnosti novianrskih zanrova. Naslvni blokovi, narativni redosled u pojedinim oblicima novinarskog izražavanja, vokabular, način obraćnja,  informativnost, aktuelnost, potpunost, tačnost, zanimljivost. Mapiranje auditorijuma, ineraktivnost, feed back. Objektivnost kao profesionalni ideal, dekodiranje tabloidne vesti, infotainment, razlikovanje fakata i stavova. Faktografski i interpretativni oblici novinarskog izražvanja.

[tab:Literatura]

Osnovna:

 1. N. Todorović, Interpretativno i istraživačko novinarstvo, Čigoja, 2002,
 2. N. Todorović, Novi žurnalizam, Novinarstvo 3-4, 1989,
 3. D.H. Johanson, Encyclopedia of International media and communication, Academic Press, 2003,
 4. Best newspaper writing, Pointer Institut for Media Studies, 2007.
 5. Lj. Rajnvajn, Stvaralaštvo novinara Naučna knjiga, 1988,
 6. M. Košir, Nastavki za teorijo novinarskih vrst, DRS, Ljubljana 1988.

Dodatna:

 1. B.Houston, Writing the story, u Computer assisted Reporting, Bedford/St. Martin’s Boston, 2004,
 2. B.Houston, L.bruyyese, S. Weinberg, The Investigative reporters handbook ( ibidem, 2002 ),
 3. N.Todorović, Tabloidni žrnalizam, CM broj 1, 2006.,
 4. Todorović, Istraživačko novinarstvo između teroije i prakse, CM, broj 4, 2007,
 5. S. Allan, News culture, Open Universitz Press, 2004.

[tab:Ocena znanja]

 • usmeni ispit 70;
 • seminarski radovi 30

[tab:END]