Politikologija religije i religijska propaganda

 • Studijski program: Doktorske studije politikologije
 • Vrsta i nivo studija: doktorske akademske studije
 • Nastavnici: Jevtić S. Miroljub; Slavujević Đ. Zoran
 • Broj ESPB: 10
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj časova aktivne nastave predavanja: 5 SIR: 2
 • Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe
 • Skinite specifikaciju predmeta

[tab:Cilj Predmeta]

Da studentima doktorskih studija da neohodna znanja iz Politikologije religije, koja će im omogućiti uspešan naučno-istraživački rad na doktorskoj disertaciji. Ta znanja moraju da ih osposobe da upoznaju najveće svetske religije. Da znaju osnovne elemente njihovih učenja i da mogu da svaku od velikih religija situiraju u svetu. Tako da uvek mogu da procene koju od religijskih doktrina i njeno političko učenje mogu da uzmu kao sredstvo za analiziranje političkih događaja koji se u tome delu sveta odvijaju. Edukovanje polaznika za potpunije razumevanje prirode religije i njenih političkih implikacija, a posebno za razumevanje propagandne kao konstitutivne funkcije religije, za razumevanje karakteristika religijske propagande kao paradigme propagandne uopšte, kao osnove za uspešan rad na doktorskoj disertaciji iz sadržaja predmeta.

[tab: Ishod Predmeta]

Doktoranti će steći produbljena znanja iz Politikologije religije, koja će im omogućiti uspešno bavljenje naučno-istraživačkim radom i osposobiti ih za izvršavanje najsloženijih istraživačkih zadataka iz Politikologije religije. A to će u krajnjem rezultatu za ishod imati mogućnost da se uključe u nastavu i da rade u naučno-istraživačkim institucijama i državnim organima. Svojim znanjima će pomoći da se religijski činilac politike sagleda i da na osnovu toga pomognu pravilnom tumačenju politike i rešavanju političkih problema. Ishod predmeta obuhvata i osposobljavanje doktoranata za naučno i stručno izučavanje propagandne dimenzije religije uopšte, kao i pojedinačnih religijskih fenomena i njihovih političkih implikacija.

[tab: Sadržaj Predmeta]

Teorijska nastava:

Rađanje i razvoj Politikologije religije kao jedne od političkih nauka,Mesto Politikologije religije u sistemu političkih nauka; Jevrejsko političko učenje; Pravoslavno shvatanje politike; Rimokatoličko političko učenje; Protestantska politička shvatanja; Sunitsko političko učenje; Šiitsko političko učenje; Vahabitsko političko učenje; Budističko političko učenje; Hindu političko učenje; Šinto političko učenje; Konfučijansko političko učenje; Politička shvatanja novih verskih pokreta; Religija i globalizacijaNastanak i razvoj propagande – od religijske do političke propagande; Multifunkcionalnost – osnov efikasnosti religijske propagande; Značaj propagande u religijskim spisima; Zasnovanost religijske propagande na verovanju; Načela religijske propagande (1): pojednostavljivanje slike sveta, odvajanje imidža i identiteta; Načela religijske propagande (2): personifikacija zbivanja u prirodi i društvu, segmentacija publike i propagandna slojevitost; Teocentrizam – tematska okosnica religijske propagande; Tehnike religijske propagande (1): vertikalna i horizontalna propaganda, tehnika transfera, tehnika šokiranja publike, tehnika «nagrade i kazne»; Tehnike religijske propagande (2): tehnika ponavljanja sadržaja poruke, propaganda akcijom, tehnika «ispiranja mozga»; Izgovorena reč – osnovno sredstvo religijske propagande; Pisana reč – oblik kontrole nad sadržajem religijske propagande; Spektakl i umetnost u službi religijske propagande; Informaciono-propagandni sistemi savremenih verskih organizacija (1): pravoslavna i katolička crkva; Informaciono-propagandni sistemi savremenih verskih organizacija (2): protestanska verska zajednica, islam; Religijska propaganda kao totalna propaganda

[tab:Literatura]

Osnovna:

 1. Miroljub Jevtić, Religija i politika-uvod u Politikologiju religije, Beograd, 2002, izdanje Institut za političke studije i FPN;
 2. Politikologija religije, časopis, izdanje Centra za proučavanje religije i versku toleranciju, Beograd, publikuje se dva puta godišnje počev od 2007.;
 3. The Encyclopedia of Politics and Religion, ed Washington D.C Congressional Quarterly, 1998, 2 vol;
 4. Djupe Paula, Olson Laura, Encyclopedia of American religion and politics , ed New York, Facts on Files, 2003;
 5. Politics and Religion in the modern world , ed Routledge 1991;
 6. Storey John, W,Utter Glenn H, Religion and Politics:a reference handbook , ed ABC-Clio, Santa Barbara, 2002;
 7. Religion and Politics/ ed.by John T.S Madeley, Ashgate-Dartmouth, Aldershot, 2002;
 8. Religion and politics in Asia today /edited by Augustine Thottakara, Bangalore: Dharmaram publications 2000;
 9. The Encyclopedia of Fundamentalism, editor Brenda Brasher, Routledge, New York, London. 2001;
 10. Khanna.S.K, Kasts in Indian politics, New Delhi: Commonwealth. pub/5 doc/1998;
 11. Liebman Charles, S/16 doc/Don-Yehiya Eliezer/8doc/, Civil Religion in Israel: traditional Judaism and political culture in the Jewish state , ed Barkley, 1983;
 12. Barker Eileen (editor), Freedom and Religion in Eastern Europe, Special edition, on The Sociology of Religion 64, no3/2003,
 13. Slavujević Z. (2006): Biblija i propaganda, Službeni glasnik, Beograd.
 14. Slavujević Z. (1997): Starovekovna propaganda, Radnička štampa i Institut društvenih nauka, Beograd.
 15. Radojković M., Stojković B. (2004): Informaciono-komunikacioni sistemi, Clio, Beograd, poglavlje
 16. Agensi u informaciono komunikacionom sistemu, deo 3.4. Religijske organizacije, str. 126-145.

[tab:Ocena znanja]

[tab:END]