Politikologija religije i religijska propaganda

 • Studijski program: Doktorske studije politikologije
 • Vrsta i nivo studija: doktorske akademske studije
 • Nastavnici: Jevtić S. Miroljub; Slavujević Đ. Zoran
 • Broj ESPB: 10
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj časova aktivne nastave predavanja: 5 SIR: 2
 • Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe
 • Skinite specifikaciju predmeta

Cilj Predmeta

Da studentima doktorskih studija da neohodna znanja iz Politikologije religije, koja će im omogućiti uspešan naučno-istraživački rad na doktorskoj disertaciji. Ta znanja moraju da ih osposobe da upoznaju najveće svetske religije. Da znaju osnovne elemente njihovih učenja i da mogu da svaku od velikih religija situiraju u svetu. Tako da uvek mogu da procene koju od religijskih doktrina i njeno političko učenje mogu da uzmu kao sredstvo za analiziranje političkih događaja koji se u tome delu sveta odvijaju. Edukovanje polaznika za potpunije razumevanje prirode religije i njenih političkih implikacija, a posebno za razumevanje propagandne kao konstitutivne funkcije religije, za razumevanje karakteristika religijske propagande kao paradigme propagandne uopšte, kao osnove za uspešan rad na doktorskoj disertaciji iz sadržaja predmeta.

Ishod Predmeta

Doktoranti će steći produbljena znanja iz Politikologije religije, koja će im omogućiti uspešno bavljenje naučno-istraživačkim radom i osposobiti ih za izvršavanje najsloženijih istraživačkih zadataka iz Politikologije religije. A to će u krajnjem rezultatu za ishod imati mogućnost da se uključe u nastavu i da rade u naučno-istraživačkim institucijama i državnim organima. Svojim znanjima će pomoći da se religijski činilac politike sagleda i da na osnovu toga pomognu pravilnom tumačenju politike i rešavanju političkih problema. Ishod predmeta obuhvata i osposobljavanje doktoranata za naučno i stručno izučavanje propagandne dimenzije religije uopšte, kao i pojedinačnih religijskih fenomena i njihovih političkih implikacija.

Sadržaj Predmeta

Teorijska nastava:

Rađanje i razvoj Politikologije religije kao jedne od političkih nauka,Mesto Politikologije religije u sistemu političkih nauka; Jevrejsko političko učenje; Pravoslavno shvatanje politike; Rimokatoličko političko učenje; Protestantska politička shvatanja; Sunitsko političko učenje; Šiitsko političko učenje; Vahabitsko političko učenje; Budističko političko učenje; Hindu političko učenje; Šinto političko učenje; Konfučijansko političko učenje; Politička shvatanja novih verskih pokreta; Religija i globalizacijaNastanak i razvoj propagande – od religijske do političke propagande; Multifunkcionalnost – osnov efikasnosti religijske propagande; Značaj propagande u religijskim spisima; Zasnovanost religijske propagande na verovanju; Načela religijske propagande (1): pojednostavljivanje slike sveta, odvajanje imidža i identiteta; Načela religijske propagande (2): personifikacija zbivanja u prirodi i društvu, segmentacija publike i propagandna slojevitost; Teocentrizam – tematska okosnica religijske propagande; Tehnike religijske propagande (1): vertikalna i horizontalna propaganda, tehnika transfera, tehnika šokiranja publike, tehnika «nagrade i kazne»; Tehnike religijske propagande (2): tehnika ponavljanja sadržaja poruke, propaganda akcijom, tehnika «ispiranja mozga»; Izgovorena reč – osnovno sredstvo religijske propagande; Pisana reč – oblik kontrole nad sadržajem religijske propagande; Spektakl i umetnost u službi religijske propagande; Informaciono-propagandni sistemi savremenih verskih organizacija (1): pravoslavna i katolička crkva; Informaciono-propagandni sistemi savremenih verskih organizacija (2): protestanska verska zajednica, islam; Religijska propaganda kao totalna propaganda

Literatura

Osnovna:

 1. Miroljub Jevtić, Religija i politika-uvod u Politikologiju religije, Beograd, 2002, izdanje Institut za političke studije i FPN;
 2. Politikologija religije, časopis, izdanje Centra za proučavanje religije i versku toleranciju, Beograd, publikuje se dva puta godišnje počev od 2007.;
 3. The Encyclopedia of Politics and Religion, ed Washington D.C Congressional Quarterly, 1998, 2 vol;
 4. Djupe Paula, Olson Laura, Encyclopedia of American religion and politics , ed New York, Facts on Files, 2003;
 5. Politics and Religion in the modern world , ed Routledge 1991;
 6. Storey John, W,Utter Glenn H, Religion and Politics:a reference handbook , ed ABC-Clio, Santa Barbara, 2002;
 7. Religion and Politics/ ed.by John T.S Madeley, Ashgate-Dartmouth, Aldershot, 2002;
 8. Religion and politics in Asia today /edited by Augustine Thottakara, Bangalore: Dharmaram publications 2000;
 9. The Encyclopedia of Fundamentalism, editor Brenda Brasher, Routledge, New York, London. 2001;
 10. Khanna.S.K, Kasts in Indian politics, New Delhi: Commonwealth. pub/5 doc/1998;
 11. Liebman Charles, S/16 doc/Don-Yehiya Eliezer/8doc/, Civil Religion in Israel: traditional Judaism and political culture in the Jewish state , ed Barkley, 1983;
 12. Barker Eileen (editor), Freedom and Religion in Eastern Europe, Special edition, on The Sociology of Religion 64, no3/2003,
 13. Slavujević Z. (2006): Biblija i propaganda, Službeni glasnik, Beograd.
 14. Slavujević Z. (1997): Starovekovna propaganda, Radnička štampa i Institut društvenih nauka, Beograd.
 15. Radojković M., Stojković B. (2004): Informaciono-komunikacioni sistemi, Clio, Beograd, poglavlje
 16. Agensi u informaciono komunikacionom sistemu, deo 3.4. Religijske organizacije, str. 126-145.

Ocena znanja