Principi političkog poretka, konstitucionalna demokratija i politička kultura

 • Studijski program: Doktorske studije politikologije
 • Vrsta i nivo studija: doktorske akademske studije
 • Nastavnici:Podunavac Lj. Milan; Pavićević M. Đorđe
 • Broj ESPB: 10
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj časova aktivne nastave predavanja: 5 SIR: 2
 • Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe
 • Skinite specifikaciju predmeta

[tab:Cilj Predmeta]

Cilj predmeta jeste da kandidate upozna sa načinima tematizovanja i istraživanja principa političkog poretka. Takođe, cilj predmeta jeda istraži normativne pristupe i značenja principa konstitucionalizma, demokratije i političke kulture i uvede studente u razumevanje principa, institucionalnih aranžmana i praksi konstitucionalne demokratije.

[tab: Ishod Predmeta]

Ishod kursa je da osposobi kandidate da se samostalno bave složenim teorijskim problemima koji se odnose na uspostavljanje i funkcionisanje političkog poretka, kao i razumevanje jednog od najsloženijih polja u savremenoj političkoj teoriji, te uspostavljanje normativnih okvira za vrednovanje konstitucionalne demokratije kao “drugog najboljeg poretka” i osposobljavanje za samostalan istraživački rad

[tab: Sadržaj Predmeta]

Teorijska nastava:

Moć i poredak: funkcionalni imperativi poretka; Racionalnost i poredak: sloboda i društveni izbor; Racionalnost i poredak: Javna dobra; Racionalizam u politici; Moralne osnove političkog poretka: zajedničke vrednosti i moralna zajednica; Moralne osnove političkog poretka: prava i ugovor; Moralne osnove političkog poretka: politička zajednica i javne vrline; Institucionalne osnove političkog poretka: istorija i institucije; Društvene ustanove i poredak; Institucije kao oblici kolektivnog delovanja; Kulturni osnovi političkog poretka: politička memorija i tradicija; Kulturno i istorijsko nasleđe i represija; Politička kultura i javni um; Konstitucionalna demokratija kao normativni ideal; Politička teorija konstitucionalizma; Kritika liberalnog konstitucionalizma. Karl Šmit; Ustav kao akt pozitiviranja društvenog ugovora; Konstitucionalizacija revolucije i novi poredak; Politički učinci konstitucionalnog izbora; Republikanizacija poltiike; Konstitucionalizam i demokratija. Liberalna perspektiva; Konstitucionalizam i demokratija. Komunitarna perspektiva; Konstitucionalizam i demokratija. Republikanska sinteza; Konstitucionalna i politička kultura; Kosmopolitska demokratija

[tab:Literatura]

Osnovna:

 1. Norma i odluka, prir. Slobodan Samardžić, prev. Danilo Basta, Filip Višnjić, Beograd 2001;
 2. Mišel Fuko: Nadzirati i kažnjavati, Sremski Karlovci/Novi Sad, 1991;
 3. Šeldon Volin: Politika i vizija, Beograd 2007;
 4. Robert Paul Wolff, U odbranu anarhizma, Zagreb 2001;
 5. Kenneth J. Arrow: Social Choice and Individual Values, New Haven and London, Yale University Press, 1951/1963.;
 6. Amartya Sen: Rationality and Freedom, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts/London, England, 2002.;
 7. Ian Mclean, Uvod u javni izbor, Zagreb 1997;
 8. Michael Oakeshot: Rationalism in Politics, Indianopolis 1991;
 9. Ian Shapiro, The Moral Foundations of Politics, Yale University Press, 2004;
 10. Džon Rols: Teorija pravde, Beograd/Podgorica 1998;
 11. Alasdair MacIntyre: Za vrlinom, Zagreb, 2002;
 12. Džon Rols: Politički libaeralizam, Beograd, 1998;
 13. Jael Tamir, Liberalni nacionalizam;
 14. Viktorija Kamps, Javne vrline, Beograd, 2007;
 15. Philip Pettit, Republicanism: A Theory of Freedom and Government, Oxford University Press, 1997;
 16. Juergen Habermas: Faktizität und Geltung, Frankfurt am Main, 1994 (engl. prevod Between Facts and Norms);
 17. March J. and Olsen J, Rediscovering Institutions, New York 1989;
 18. Hall and Taylor: Political Science and the Tree New Institutionalisms, Political Studies, nr. 44, 1996;
 19. Robert Goodin, (ed.): The Theory of Institutional Design, Cambridge University Press, 1996;
 20. Evans, Peter; Rueschemeyer, Dietrich and Skocpol, Theda, eds. Bringing the State Back In New York: Cambridge University Press, 1985;
 21. Bruce James Smith: Political Rememberance, New York, 1985;
 22. Alexandra Barahona de Brito et al: The Politics of Memory, Oxford University Press, 2001;
 23. Robert D. Putnam: Kako demokraciju učiniti delotvornom, Zagreb 2003;
 24. Iris Marion Young, Pravednost i politike razlike, Zagreb, 2005;
 25. Furio Cerutti, Identitet i politika, Politička kultura , Zagreb, 2006;
 26. Brian Barry, Kultura i jednakost – egalitarna kritika multikulturalizma, Zagreb, 2006;
 27. Džon Rols: Pravo naroda sa “Još jednom o ideji javnog uma”, Beograd 2003;
 28. M. Podunavac, Poredak, konstitucionalizam, demokratija (Beograd, 2006);
 29. N. Dimitrijević, Ustavna demokratija shvaćena kontekstulano (Bgd, 2000);
 30. F. Neumann, Vladavina prava (Beograd, 2005);
 31. A. Sajo, Limiting Government , Budapest, 1999;
 32. M. Rosenfeld, Constitutionalism, Identity, Legitimacy, London, 1994;

[tab:Ocena znanja]

[tab:END]