Civilno društvo, partije i izbori

 • Studijski program: Doktorske studije politikologije
 • Vrsta i nivo studija: doktorske akademske studije
 • Nastavnici: Orlović M. Slaviša; Stojiljković B. Zoran
 • Broj ESPB: 10
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj časova aktivne nastave predavanja: 5 SIR: 2
 • Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe
 • Skinite specifikaciju predmeta

[tab:Cilj Predmeta]

Cilj kursa je produbljivanje znanja studenata o tri vodeća oblika reprezentativne (predstavničke) demokratije: predsednički sistem, parlamentarni sistem i mešoviti– predsedničko-parlamentarni sistem. Takođe, cilj je i izučavanje partija, izbora i civilog društva kao ključnih koncepata savremene politike, sa posebnim akcentom na njihovu međuzavisnost i uticaj.

[tab: Ishod Predmeta]

I prezidencijalizam i parlamentarizam pokrivaju širok rang političko-institucionalnih rešenja i formula. Kurs analizira sličnosti i razlike unutar istih grupa sistema. Ishod predmeta je i poznavanje osnovnih klasičnih i savremenih teorija o partijama, izborima i civilnom društvu; razumevanje kompleksnog odnosa koji se razvija među ovim kategorijama savremenog političkog života; sposobnost analitičkog istraživanja predmeta, kako za naučno-istraživačke, tako i za praktične namene.

[tab: Sadržaj Predmeta]

Teorijska nastava:

Podela, razdvajanje i deljenje vlasti; Predsednički sistemi; Prezidencijalizam – američki prototip; Parlamentarni sistemi; Tipovi parlamentarnih sistema; Dvodomnost; Predsednički i/li parlamentarni sistem; Polupredsednički sistemi; Zakonodavna moć predsednika; Odnos zakonodavne i izvršne vlasti (legislative i egzekutive); Političke partije – pojam, uloga i funkcije; Političke partije, država i demokratija; Organizacija i unutrašnji odnosi u političkim partijama; Partije i političke ideologije; Partijski sistemi  izborni sistemi; Političke partije i izborne strategije; Izborne koalicije; Politička i izborna participacija i apstinencija; Izborne kampanje; Finansiranje stranaka i izbornih kampanja; Civilno društvo- koncepti, sadržaj i organizacijska praksa; Civilno društvo, sindikati, i civilne i političke strategije delovanja; NVO- organizacije, upravljanje i strateški ciljevi; Sindikati- uloga organizovanje i stategija delovanja; Sindikalni dijalog – strateški ciljevi i sadržaj

[tab:Literatura]

Osnovna:

 1. Pavlović Vukašin i Slaviša Orlović, Priredili, (2007), Dileme i izazovi parlamentarizma, Konrad Adenauer Stiftung i Fakultet političkih nauka, Beograd;
 2. Sartori Đovani, (2003), Uporedni ustavni inžinjering, Filip Višnjić, Beograd, Drugi deo: Prezidencijalizam i parlamentarizam str. 103-162;
 3. Sartori Đovani, (2002), Ni predsednički sistem, ni parlamentarizam, u: Politikološke teme, Magna Agenfa, Beograd, str. 183-197;
 4. Juan J. Linz, Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference?, u The Failure of Presidential Democracy Linz Huan J., Artuto Valenzuela, Ed.(1994), (Volume 1), The John Hopkins Universisty Press, Baltimore and London;
 5. Scott Mainwaring i Mattew Shugart, (1997), Juan Linz, Presidentialism, and Democracy: A Critical Appraisal, Comparative Politics, Vol. 29. No. 4 (Jul, 1997), 449-471;
 6. Matthew Sobert Shugart and John M. Carey, (1992), Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics, Cambridge: Cambridge University Press;
 7. Arend Lijphart – editor, (1992), Parliamentary versus Presidential Government, Oxford University Press, Oxford, England;
 8. George Tsebelis, (2002), Veto Players, How Politicl Institutions Work, Russell Sage Foundation;
 9. New York, Princeton University Press. Princeton, New Jersey Goati Vladimir, (2008), Političke partije i partijski sistemi, FPN, Podgorica;
 10. Demokratija u političkim strankama Srbije, (2006), FES, Beograd;
 11. Političke stranke i birači u državama bivše Jugoslavije, (2006), FES, Beograd; Partije i političke ideologije, (2007), FES, Beograd;
 12. Pavlović Vukašin, (2006), Civilno društvo i demokratija, Službeni glasnik, Beograd; Pavlović Vukašin, (2006), Društveni pokreti i promene, Službeni glasnik, Beograd;
 13. Slavujević Zoran, (2007), Izborne kampanje, FES, Beograd;
 14. Kako do boljeg izbornog sistema,(2005), CeSID, Beograd;
 15. Stojiljković Zoran, (2006), Partijski sistem Srbije, Službeni glasnik, Beograd;
 16. Stojiljković Zoran, (2008), Konflikti i/ili dijalog- ogledi o sindikatima, industrijskim odnosima i demokratiji;
 17. Sartori, Giovanni (2002), Stranke i stranački sustavi, Politička kultura, Zagreb;
 18. Kin Džon, Civilno društvo, (2003), Filip Višnjić, Beograd

[tab:Ocena znanja]

 • usmeni ispit 50;
 • radovi 40;
 • aktivnost u toku nastave 10

[tab:END]