Ekološka politika, javne politike i usluge

 • Studijski program: Doktorske studije politikologije
 • Vrsta i nivo studija: doktorske akademske studije
 • Nastavnici: Đorđević S. Snežana; Nadić P. Darko
 • Broj ESPB: 10
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj časova aktivne nastave predavanja: 5 SIR: 2
 • Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe
 • Skinite specifikaciju predmeta

[tab:Cilj Predmeta]

Kurs javne politike, usluge i globalna ekološka politika daje konkretna znanja i veštine u oblasti analiza i kreiranja javnih politika i podizanja kvaliteta usluga u javnom sektoru na nacionalnom, lokalnom i globalnom nivou. Studenti dobijaju uvid u komparativni pregled uspešnih praksi mnogih zemalja i lokalih vlasti. Globalna ekološka politika predstavlja jednu od grana javne politike koja je posebno izdvojena kao izuzetno značajna jer objedinjava mnoge oblasti potvrđujući ili negirajući uspešnost održivog razvoja i očuvanja kvaliteta života jedne zajednice. Ovaj kurs obezbeđuje uvid u bogatu literaturu, analizu slučajeva dobre prakse i stvara metodološke osnove za individulni rad kandidata, omogućavajući im realizaciju konkretnih tehnika i njihovu primenu.

[tab: Ishod Predmeta]

Bazična znanja iz oblasti javne politike su dobar početak za produbljenije bavljenje ovom oblašću i za kasnije lakše snalaženje u mnogim specifičnim oblastima javnih politika za koje se kandidat može opredeliti. Kurs stavlja naglasak na proces prikupljanja podataka, praktičnu analizu aktuelnih problema, na kreiranje različitih alternativa i njihovo vrednovanje. Studenti će putem ovog kursa dobiti objedinjen uvid u teorijske osnove savremenih reformi javnog sektora, javnih politika, usluga. Osvežiće metode i tehnike analize i načina uspešnog rešavanja javnih problema i obogatiti uvid u načine pružanja usluga (instrumente, obilje aranžmana i saradnje privatnog i javnog sektora, kao i savremene načine rada- standardizacija, timski rad, vrednovanje, benčmarking itd).

[tab: Sadržaj Predmeta]

Teorijska nastava:

Javne politike i metodi političke analize; Verifikovanje, definisanje i razrada problema (uspostavljanj kriterijuma evaluacije); Vrednovanje alternativnih politika (prezentacija alternativa i pravljanje razlika izmedju njih); Nadgledanje i evaluacija primenjenih politika; Javne usluge kao indikator uspešnosti vlasti (strateško upravljanje, e-government, uključivanje građana, finansijski aranžmani, PPP, standardi i benčmarking); Instrumenti javnih politika kao okosnica organizacije usluga; Vrste javnih usluga, optimalni instrumentalni aranžman i osnovni akteri; Ekološki problemi kao globalni problemi savremene civilizacije. Uzroci i posledice; Ekološka politika kao vrsta javne politike. Koncept teorije i prakse globalne ekološke politike; Uticaj političkih institucija na formiranje globalne ekološke politike; Evropska Unija i Ujedinjena nacije. Subjekti globalne ekološke politike; Održivi razvoj kao paradigma razvoja ili utopija modernog liberalizma; Studije slučaja: Globalno zagrevanje, klimatske promene, energija i biodiverzitet kao osnova za međunarodni ekološko politički dijalog

[tab:Literatura]

Osnovna:

 1. Snežana Đorđević: „Javne politike“ u pripremi
 2. Snežana Đorđević: „Vlasti u akciji – svet javnih usluga” Čigoja, Beograd 2008.
 3. Danilo Ž. Marković, Socijalna ekologija, Beograd, 2005.;

Dopunska:

 1. William Dunn: „Public Policy Analysis – An Introdution“ Prentice Hall, Englewood Cliffs, Nj, 1994.
 2. Carl V Patton, David S. Sawicki: „Basic Methods of Poliy Analysis and Planning“, Prentice Hall, Upper Saddle River, NY, 1993.
 3. Eugen Bardach :“A Practical Guide for Policy Analyses“ Seven Bridges Press, LLC, New York, 2000.
 4. „Public Policy Instruments – Evaluation the Tools of public Administration”, Ed. by Guy Peters, Frank van Nispen, Edward Elgar, Chelteham UK, Nothamptin, MA, USA, 1998.
 5. Carter, Neil, The Politics of the Environment. Ideas, Activism, Policy, Cambridge University Press, 2001.
 6. Darko Nadić, Ekologizam i ekološke stranke, Beograd, 2007.
 7. McBeath Jerry, Rosenberg Jonathan, Comparative environmental politics, Springer, 2006.
 8. Rosenbaum Walter, Environmental Politics and Policy, CQ Press, 2002

[tab:Ocena znanja]

 • usmeni ispit 50;
 • praktična nastava 20;
 • aktivnost u toku nastave 30

[tab:END]