Master studije

Na nivou studija drugog i trećeg stepena, na FPN je započet proces prilagođavanja Bolonjskoj reformi. Promišljenim programskim planiranjem izlazimo u susret različitim profesionalnim, stručnim i naučnim zahtevima:novim smerovima pratimo savremene nastavne programe i neophodne inovacije znanja; programi prate društvene i naučne potrebe, težeći harmonizaciji teorijskog i praktičnog znanja; u nastavu uključujemo predavače, eksperte i profesore domaćih i inostranih univerziteta i relevantnih institucija.

Svi naši programi otvoreni su za studente sa drugih fakulteta. Interaktivna nastava, u ambijentu u kome dominira različitost znanja i interesovanja, pruža doslednu primenu interdisciplinarnosti u pristupu društvenim fenomenima koji se izučavaju.

Master akademske  studije traju jednu godinu i njihovim završetkom se stiče najmanje 60 ESPB, kada je na osnovnim studijama ostvareno 240 ESPB.
Rešenjima  Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, akreditovane su sledeće master akademske studije:

 • MASTER AKADEMSKE STUDIJE POLITIKOLOGIJE
  • Modul: Politička teorija, politička sociologija i institucije
  • Modul: Političko nasilje i država
 • MASTER AKADEMSKE STUDIJE POLITIKOLOGIJE-MASTER MEĐUNARODNIH STUDIJA
  • Modul: Međunarodna politika
  • Modul: Evropske integracije
  • Modul: Međunarodna bezbednost
  • Modul:Studije mira
  • Modul:Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava
 • MASTER AKADEMSKE STUDIJE POLITIKOLOGIJE-MASTER REGIONALNIH STUDIJA
  • Modul: Studije SAD
  • Modul:Studije Azije
 • MASTER AKADEMSKE STUDIJE NOVINARSTVA
 • MASTER AKADEMSKE STUDIJE KOMUNIKOLOGIJE
 • MASTER AKADEMSKE STUDIJE KULTUROLOGIJE
 • MASTER AKADEMSKE STUDIJE SOCIJALNE POLITIKE
 • MASTER AKADEMSKE STUDIJE SOCIJALNOG RADA

Doktorske studije traju 3 godine.

Rešenjem Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, broj: 612-00-1976/2008-04 akreditovane su sledeće doktorske studije:

 • Doktorske studije politikologije,
 • Doktorske studije politikologije — međunarodne i evropske studije,
 • Doktorske studije kulturologije — studije kulture i medija,
 • Doktorske studije politikologije — socijalne politike i socijalnog rada.

Pripremamo zajedničke programe sa uglednim fakultetima iz sveta sa ciljem da studentima otvorimo vrata znanja koja će moći da koriste i iskažu u našoj i u inostranim društvenim/naučnim sredinama. Vodimo računa o društvenim i naučnim potrebama te zato lista smerova na ovim studijama nije definitivna.