Modul: Političko nasilje i država

U prvom semestru, student može da izabere 3 izborna predmeta od 11 ponuđenih.

U drugom semestru, student može da izabere 3 izborna predmeta od 8 ponuđenih.