Pravila studiranja za master studije

Pravila master studija

  1. Svi koji upisuju master akademske studije na Fakultetu političkih nauka potpisuju ugovor o studiranju.
  2. Studenti u indeks upisuju sve obavezne nastavne predmete predviđene studijskim programom sa odgovarajućim brojem ESPB i izborne predmete iz izbornih blokova prvog i drugog semestra studije u dogovoru sa rukovodiocem studijskog programa.
  3. 3. Studije traju 1 (jednu) školsku godinu, čijim se završetkom stiče najmanje 60 ESPB.
  4. Samofinsirajući studenti plaćaju školarinu u iznosu od 98.000,00.-dinara za jednu školsku godinu, odnosno za sticanje 60 ESPB.
  5. Studentima koji su redovno pratili nastavu i ispunili predispitne obaveze omogućuje se da preostale obaveze (polaganje ispita, odbrana master rada) završe u drugoj godini. Svi ovi studenti u obavezi su da plaćaju prijave ispita, kao i sve druge takse utvrđene odlukama nadležnih organa Fakulteta i Univerziteta u Beogradu.
  6. Nastavni predmeti na master studijama su jednosemestralni.
  7. Student je u obavezi da u indeks upiše, odsluša i položi sve obavezne nastavne predmete, koji su predviđeni nastavnim planom i programom.
  8. Student je u obavezi da odsluša sve izborne nastavne predmete i to utvrđen broj nastavnih predmeta iz prvog izbornog bloka u prvom semestru i iz drugog izbornog bloka u drugom semestru.
  9. Prisustvo nastavi i odrađivanje predispitnih obaveza je obavezno.

10.  Studenti polažu ispite u okviru 6 (šest) ispitnih rokova: januarski, februarski, junski, julski, avgustovski i septembarski.

11.  Budžetski studenti ne plaćaju prijavu ispita.

12.  Samofinsirajući studenti plaćaju svaku prijavu ispita i to: 1000,00.-dinara.

13.  Datumi prijava ispita i termini održavanja ispita biće blagovremeno stavljeni na sajt Fakulteta.

14.  Status studenta: Student zadržava  status studenta u školskoj godini u kojoj je upisao studije i u narednoj školskoj godini. Po isteku ove dve godine, na lični zahtev studenta prodekan za studije drugog i trećeg stepena, može mu produžiti status studenta za još jedan semestar i to ukoliko je:

1) student u toku studija ispunjavao uslove za odobravanje mirovanja prava i obaveza, a to pravo nije koristio, odnosno nije ga iskoristio u trajanju koje mu je, s obzirom na okolnosti, moglo biti odobreno;

2) studentu  na dan isteka roka iz st. 1. i 2. ovog člana ostaje neostvarenih najviše 15 ESPB potrebnih za završetak studija;

3) studentu u toku trajanja studija započeo i završio drugi odobreni, odnosno akreditovani studijski program, na istom ili na višem stepenu, na Univerzitetu ili na drugom akreditovanom univerzitetu, u zemlji ili u inostranstvu.

Ukoliko  se studentu odobri produženje statusa studenta za jedan semestar plaćaće srazmernu školarinu koja će mu se obračunati tako što će se broj prenetih ESPB pomnožiti sa cenom jednog ESPB.

15.  Student prijavljuje temu master rada kada započne drugi semestar školske godine u kojoj je upisao master studije. Prijava se sastoji od:  predmeta i  cilja rada, osnovnih pretpostavki i metodologije,  kratkog opisa sadržaja, spiska selektivne literature i kratke biografije. Student ima pravo da radi master rad na nastavnom predmetu ukoliko je taj predmet predviđen studijskim programom na kome se nalazi student i ukoliko ga je položio. Student prijavu teme master rada dostavlja stručnom saradniku za studije drugog i trećeg stepena Fakulteta ( Katarini ili Mariji) u elektronskoj i papirnoj formi.

16.  Svi studenti plaćaju odbranu master rada 12.000,00.-dinara (dvanaesthiljadadinara).

17.  Svi studenti plaćaju uverenje o diplomiranju 900,00.-dinara (devetsotinadinara).

18.  Po sada važećoj Odluci Saveta Univerziteta u Beogradu izrada diplome plaća se 5.000,00.-dinara (pethiljadadinara).